۱۸۲۶مناقصه – شركت مديريت توليد برق ري- توربین گازی

آگهی مناقصه عمومی نوبت  دوم شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي  واجد شرايط واگذار نمايد. موضوع مناقصه: طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت  دوم

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي 

واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

۱ –قدرت                                  MWH   ۳۲

۲- مدل توربین                         ACEC W251   

۳ –نوع سوخت مصرفی       گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت دهروز از تاریخ انتشار اولین آگهی (۱۳۹۴٫۱۲٫۱۷) با  ارائه معرفينامه

كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین – شركت مديريت توليد برق ري 

(تلفن و دورنگار ۵-۵۵۲۲۱۴۶۱ – داخلی ۷۵۷۷) مراجعه نمايند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري