۱۸۲۶ مناقصه – اداره کل راه آهن جنوب- اصلاحیه

اصلاحیه به اطلاع می‌رساند در آگهی نوبت اول اداره کل راه آهن جنوب مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۸ که در همین روزنامه به چاپ رسیده مهلت دریافت اسناد مناقصه روز  دوشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۴ می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.  

اصلاحیه

به اطلاع می‌رساند در آگهی نوبت اول اداره کل راه آهن جنوب مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۸ که در همین روزنامه به چاپ رسیده مهلت دریافت اسناد مناقصه روز 

دوشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۴ می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.