تبیین معنای السماء در آیه ۴۳ سوره نور

تبیین معنای السماء در آیه ۴۳ سوره نور تفسیر قرآن کریم آیت الله جوادی آملی