اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۱۹-۱۲-۹۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۱۲۰   تعداد مزایدات ۱۲۲     تعداد خرید خدمات ۱

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۱۲۰   تعداد مزایدات ۱۲۲     تعداد خرید خدمات ۱