۱۸۲۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی- تامین تجهیزات

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب و بهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرسربیشه به روش B.O.T» شماره ۱۹۱۰۲/ق شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي در نظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب و راه […]

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب و بهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرسربیشه به روش B.O.T»

شماره ۱۹۱۰۲/ق

شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي در نظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش B.O.T» را از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات وآئین‌نامه اجرائی مربوطه و با شرایط ذیل به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

        ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه:۱٫۳۸۷٫۰۰۰مترمکعب درسال

        دوره احداث: به مدت۲۴ماه شمسی(۲ سال)

        زمین قابل واگذاری:۳۴۵۳ مترمربع

        دوره بهره برداری تجاری از تاریخ تکمیل طرح:۲۵ سال کامل شمسی تعیین می‌گردد.

        خریدار: شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی

        برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح:۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

        جمعیت تحت پوشش:۱۴۰۴۰خانوار

        افق طرح:۱۴۲۰شمسی

ب- سرمایه‌پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی(به نمایندگی از وزارت نیرو مطابق مندرجات بند الف ماده۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه ازطریق رقابت عمومی و با شرایط فوق به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار می‌نماید.)

شرایط سرمایه‌گذاران:

۱-    دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت انجام سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بانکها جهت اخذ تسهیلات

۲-    داشتن حسن سابقه در سرمایه گذاری‌های قبلی

۳-    امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی مفید ، اجرایی بهره‌برداری و توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی درپروژه‌های مشابه

۴-    تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات و آگهی روزنامه رسمیمصدق شده(برابر با اصل) برای افراد حقوقی

۵-    ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری‌های انجام شده طی ۱۰ سال گذشته

۶-    ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانکها برای اخذ تسهیلات وتامین مالی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری طرح نسبت به سهم الشرکه 

۷-    ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای مشابه

۸-    ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانائی سرمایه‌گذار برای حضور در طرحهای فوق الاشاره باشد.

۹-    درصورت تمایل به اعلام آمادگی در قالب مشارکت علاوه بر ارائه قرارداد مشارکت، ارائه مستندات برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.

ج- مهلت ارسال اسناد و مدارک: سرمایه‌گذاران واجد شرایط از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز برای دریافت اسناد ارزیابی توان سرمایه‌گذاری و اجرای کار با در دست داشتن معرفی‌نامه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و یا دفتر قراردادها مراجعه نمایند. مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی حداکثر به مدت ۲۵ روز از تاریخ انتشار و نشرآگهی، اسناد مربوطه را تکمیل و درپاکت لاک ومهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به آدرس ذیل تحویل نمایند.

زمان و مکان بازگشائی پیشنهادات رسیده۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱در اتاق جلسات شرکت آب و فاضلاب استان خرسان جنوبی خواهد بود.

به استناد بند ماده۱۶ قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد ومدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق ۳۲۴۳۸۷۶۲-۰۵۶

اسناد ارزیابی در سایت شرکت آب وفاضلاب و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.

www.abfa-khj.ir

http://iets.mporg.ir

                                               شرکت آب و فاضلاب استان خر اسان جنوبی

 

                                                      دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت بخش غیردولتی