۱۸۲۷ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- تامین مراقبتهای اولیه سلامت

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله‌ای دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد تامین مراقبتهای اولیه سلامت در شهرستان اراک(قطب ۱) و سایر شهرستانهای تابعه (قطب ۲) خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت متبوع و دارای تایید […]

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله‌ای

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد تامین مراقبتهای اولیه سلامت در شهرستان اراک(قطب ۱) و سایر شهرستانهای تابعه (قطب ۲) خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت متبوع و دارای تایید صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بشرح اسناد مناقصه، واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد ۲ مناقصه: از مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۰ لغایت ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : برای هر یک از مناقصات واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

تاریخو مکان تشکیل جلسه ضروری پرسش و پاسخ با متقاضیان: روز یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵ ساعت ۹ صبح بنشانی اراک بلوار قدس،کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ساختمان معاونت بهداشتی

مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران و یا وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن و یا اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده و یا ترکیبی از موارد یاد شده به شرح ذیل:

۱- برای مناقصه قطب ۱ به مبلغ ۲۸۵۸۸۴۱۰۵۸ ریال ۲- برای مناقصه قطب ۲ به مبلغ ۱۶۸۴۱۹۷۸۰۹ ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشاني: اراک   بلوار قدس ،کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ساختمان معاونت بهداشتی طبقه سوم امور عمومی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۲ ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک ( اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه  توجیهی مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵ الزامی است و حضور درجلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد. )حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در هر مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

 روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک