۱۸۲۷مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان-احداث تقاطع زيرگذر شهر

(آگهي تجديد مناقصه) نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان شرح مختصر موضوعات مناقصه: بهسازي نوع(۲) كمربندي ابهر- خرمدره (ساماندهي و احداث تقاطع زيرگذر شهر خرمدره) به مبلغ ۲۷٫۸۳۶٫۴۹۴٫۰۴۶ ریال و براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴ و با شاخص تعديل سه ماهه چهارم […]

(آگهي تجديد مناقصه)

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوعات مناقصه:

بهسازي نوع(۲) كمربندي ابهر- خرمدره (ساماندهي و احداث تقاطع زيرگذر شهر خرمدره) به مبلغ ۲۷٫۸۳۶٫۴۹۴٫۰۴۶ ریال و براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴ و با شاخص تعديل سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ تا تاريخ ۹۴٫۱۲٫۲۶  

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :

با واريز مبلغ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۳۴۷۵۵۹۹۰۰۷ بانك صادرات شعبه بلوار ناهيد كد۲۵۲۸ و به همراه اصل فيش واريزي، تأييديه رتبه ۵ و به بالا، جهت دريافت اسناد، به آدرس تهران-خيابان وليعصر(عج)-روبروي خيابان جام جم-خيابان طاهري-پلاك۷۰-مهندسين مشاور برآيند(تلفن۶-۲۲۰۴۸۵۰۴) مراجعه نماييد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت ۱۴) روز چهارشنبه مورّخ ۹۵٫۰۱٫۱۸ جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان مراجعه و به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد.

رتبه مورد نظر: دارای تأييديه رتبه ۵ و به بالاي رشته راه و ترابري داراي اعتبار

ميزان سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (يك ميليارد و چهارصد میلیون ریال )

ميزان تضمين حسن انجام كار: ده درصد از هر كاركرد

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۱ ظهر روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۵ -اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان