۱۸۲۷مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان – نگهداری از تصفیه فاضلاب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی آیین نامه‌های اجرایی آن و  آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی از محل اعتبارات داخلی، به منظور انجام خدماتی به شرح ذیل از کلیه شرکتهای […]

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی آیین نامه‌های اجرایی آن و 

آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی از محل اعتبارات داخلی، به منظور انجام خدماتی به شرح ذیل از کلیه شرکتهای واجد 

شرایط، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورد.

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

۲- دستگاه نظارت: معاونت بهره‌برداری کارفرما

۳- موضوع مناقصه: راهبری، بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زاهدان و ایستگاه پمپاژ شیرآباد

۴- مدت زمان اجرای کار: به مدت سه (۳) سال شمسی پیش بینی شده است.

۵- پایه و رشته پیمانکار: پیمانکار می‌بایست دارای گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب حداقل پایه (۲) صادره از معاونت امور آب 

و آبفای وزارت نیرو باشند.

۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشتصد و بیست میلیون) ریال

۷- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:

مهلت تهیه اسناد مناقصه به مدت هفت روز از انتشار نوبت اول آگهی می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می‌باشد.

۸- نشانی دریافت اسناد مناقصه:‌

زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: ۳۳۴۴۵۲۱۳- ۰۵۴

۹- نشانی تحویل اسناد مناقصه: زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، دبیرخانه، تلفن:‌ ۳۳۴۱۴۱۰۰- ۰۵۴

لذا پیمانکاران حقوقی واجد شرایط که دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب می‌باشند، می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد 

مناقصه را پس از واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان به شماره ۱/۳۷۷۷۸۵۵/۳۴۴ بنام شرکت آب و فاضلاب سیستان و

بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه  و معرفی‌نامه معتبر خریداری نمایند.

«به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد»

آدرس وب سایت: www.abfasb.ir

اداره قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان