۱۸۲۷مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- خرید برچسب

آگهي تجدید اول مناقصه عمومي یک مرحله‌اي  شماره ۹۴/۷۹ – نوبت دوم موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد برچسبمورد نیازخود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: آدرس مناقصه‌گزار:كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن […]

آگهي تجدید اول مناقصه عمومي یک مرحله‌اي 

شماره ۹۴/۷۹ – نوبت دوم

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد برچسبمورد نیازخود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد

شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار:كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .             

شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶-نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

موضوع مناقصه:خريد برچسب

تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكي ياچك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰ ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۸ لغایت روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات :از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز 

شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۴

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرسwww.rvsri.ac.irويا http://iets.mporg.irمراجعه نمايند. در صورت  عدم موفقيت در دسترسي به آدرس 

مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن 

يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.