اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۲۰-۱۲-۹۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۷۲   تعداد مزایدات ۱۲۰     تعداد خرید خدمات ۰

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۷۲   تعداد مزایدات ۱۲۰     تعداد خرید خدمات ۰