۱۸۲۸ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- فروش دستگاه ترانسفورماتور

آگهی مزایده شماره ۴/۹۴ نوبت اول ·        مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ·        موضوع مزایده: فروش ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵/۳۳ و ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۵۰/۳۳ (طرح عمرانی) ·        مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۶ ·        محل دریافت اسناد مزایده: ·        الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان […]

آگهی مزایده شماره ۴/۹۴

نوبت اول

·        مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·        موضوع مزایده: فروش ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵/۳۳ و ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۵۰/۳۳ (طرح عمرانی)

·        مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۶

·        محل دریافت اسناد مزایده:

·        الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۱ امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات ۳۳۳۳۴۰۳۹-۰۶۱

·        اسناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.

·        تاریخ بازدید: از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۱٫۱۱

·        تاریخ تحویل پاکت‌های مزایده: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۵٫۰۱٫۱۶

·        محل تحویل پاکت‌های مزایده : امور امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- دبیرخانه شرکت اتاق ۱۰۱

·        تاریخ گشایش پاکت‌های مزایده: روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۱٫۱۷ ساعت ۱۴

·        مبلغ خرید اسناد مزایده ۲۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سپهر شماره ۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

·        مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیوست اسناد مزایده می‌باشد که می‌بایستی به صورت رسید واریز وجه ، چک با ضمانت‌نامه بانکی ارائه گردد.

·        پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

·        به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان