۱۸۲۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان- اجرای خط انتقال آب و …

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه : ۹۴۳۰۰۷ مرحله اول- نوبت اول شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال ۹۴از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و […]

آگهی  مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۴۳۰۰۷

مرحله اول- نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال ۹۴از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به همكاري دارند واگذار نماید .

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است .

انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰% مبلغ برآورد هر مناقصهو ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاه ضروريست.

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به شرکت تسلیم نماید .

-کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهايشرکت واقع در همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند .

۱٫ پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور:  iets.mporg.ir www.

۲٫ شرکت آب وفاضلاب روستائی استان همدان:Abfarhamedan.ir www.

– شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق‌الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد .

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۷لغایت پایان وقت اداریمورخ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۹ بوده و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقررواصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا(ماه)

مبلغ اوليه(ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خط انتقال آب

جعفرآباد / خورونده

رزن

۳

۱٫۸۲۳٫۷۰۹٫۵۵۴

ندارد

۹۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه داخلی آب

خورونده / خورونده

رزن

۷

۶٫۴۷۶٫۲۵۴٫۴۱۵

ندارد

۳۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

ارزانفود

همدان

۸

۵٫۳۷۳٫۵۹۳٫۱۲۰

ندارد

۲۶۸٫۷۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه آب شرب

لامیان / لامیان

تویسرکان

۱۲

۱۲٫۹۲۴٫۵۴۲٫۷۲۸

ندارد

۶۴۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

ساخت مخزن ۵۰۰ مکعبی بتنی

قینرجه/ خورونده

رزن

۸

۳٫۵۵۱٫۰۵۳٫۲۳۳

ندارد

۱۷۷٫۶۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

 

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائیاستان همدان