۱۸۲۸ مناقصه – شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران- تعمیرات خط گرم و فیدر ناپایدار

  آگهی مناقصه عمومي یک مرحله‌ای نوبت اول شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد اجرای طرح‌های اصلاح و بهینه‌سازی،تعمیرات خط گرم و فیدر ناپایدار خط گرم و سرد را به شرح ذیل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. ردیف شرح مناقصه شماره مناقصه مبلغ پایه میزان سپرده به ریال […]

 

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله‌ای

نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد اجرای طرح‌های اصلاح و بهینه‌سازی،تعمیرات خط گرم و فیدر ناپایدار خط گرم و سرد را به شرح ذیل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

ردیف

شرح مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ پایه

میزان سپرده به ریال

۱

اصلاح و بهینه سازی رامسر

۱-۱۵۴/۹۴

۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

اصلاح و بهینه سازی تنکابن

۲-۱۵۴/۹۴

۷٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۳

اصلاح و بهینه سازی عباس آباد

۳-۱۵۴/۹۴

۵٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۹۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۴

اصلاح و بهینه سازی کلاردشت

۴-۱۵۴/۹۴

۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

اصلاح و بهینه سازی چالوس

۵-۱۵۴/۹۴

۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

اصلاح و بهینه سازی نوشهر

۶-۱۵۴/۹۴

۵٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

اصلاح و بهینه سازی نور

۷-۱۵۴/۹۴

۶٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸

اصلاح و بهینه سازی محمودآباد

۸-۱۵۴/۹۴

۶٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۹

تعمیرات خط گرم رامسر و تنکابن

۹-۱۵۴/۹۴

۱٫۴۵۰٫۱۲۵٫۲۴۸

۱۳۲٫۵۰۶٫۲۶۲

۱۰

تعمیرات خط گرم چالوس و عباس آباد

۱۰-۱۵۴/۹۴

۱٫۰۴۰٫۱۲۷٫۲۸۶

۱۰۴٫۰۱۲٫۷۲۸

۱۱

تعمیرات خط گرم نوشهر و کلاردشت

۱۱-۱۵۴/۹۴

۱٫۲۷۰٫۱۳۶٫۳۹۴

۱۲۳٫۵۰۶٫۸۲۰

۱۲

تعمیرات خط گرم نور و محمودآباد

۱۲-۱۵۴/۹۴

۱٫۷۹۰٫۰۴۶٫۲۶۱

۱۴۹٫۵۰۲٫۳۱۳

۱۳

فیدر ناپایدار خط سرد تنکابن و رامسر  

۲-۱۵۳/۹۴

۲٫۴۰۰٫۰۲۴٫۴۱۵

۱۸۰٫۰۰۱٫۲۲۱

۱۴

فیدر ناپایدار خط سرد چالوس و عباس آباد  

۳-۱۵۳/۹۴

۱٫۷۰۰٫۰۴۳٫۲۲۵

۱۴۵٫۰۰۲٫۱۶۱

۱۵

فیدر ناپایدار خط سرد  نوشهر و کلاردشت  

۴-۱۵۳/۹۴

۲٫۱۶۰٫۰۱۰٫۳۹۰

۱۶۸٫۰۰۰٫۵۲۰

۱۶

فیدر ناپایدار خط سرد نور و محمودآباد

۵-۱۵۳/۹۴

۲٫۹۳۰٫۱۰۶٫۳۰۵

۲۰۶٫۵۰۵٫۳۱۵

۱۷

فیدر ناپایدار خط گرم رامسر و تنکابن

۶-۱۵۳/۹۴

۳٫۳۶۰٫۰۱۸٫۳۲۷

۲۲۰٫۸۰۰٫۵۵۰

۱۸

فیدر ناپایدار خط گرم چالوس و عباس آباد  

۷-۱۵۳/۹۴

۲٫۹۲۰٫۰۹۳٫۸۷۲

۲۰۶٫۰۰۴٫۶۹۴

۱۹

فیدر ناپایدار خط گرم نوشهر و کلاردشت  

۸-۱۵۳/۹۴

۳٫۰۴۰٫۰۴۹٫۶۴۵

۲۱۱٫۲۰۱٫۴۸۹

۲۰

فیدر ناپایدار خط گرم نور و محمودآباد 

۹-۱۵۳/۹۴

۳٫۶۰۰٫۱۴۰٫۶۴۹

۲۲۸٫۰۰۴٫۲۱۹

– زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه :

متقاضیان می‌توانند پس از واريز مبـلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به ازای خرید هر اسناد به حساب سپهر به شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانك صادرات شعبه مركزي نوشهر از روز شنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۲ لغايت روز پنجشنبه مورخ ۹۴٫۲٫۲۷ به نشاني اينترنتي شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرانwww.bargh-gmaz.ir پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir و سایت توانیرwww.tavanir.org.ir جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعـه نمایند.

زمان تحویل و بازگشایی اسناد

دریافت‌کنندگان اسناد مناقصه می‌بایست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مـورخ۹۵٫۰۱٫۱۷به نشانی نوشهر- بلوارشهيد خيريان-بعد از ميدان وليعصر-نبش کوچه نيرو -طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه تحويل و رسيد دريافت دارند.

– زمان بازگشایي اسناد ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ۹۵٫۰۱٫۱۸ در دفتر معاون محترم مالي پشتيباني واقع در طبقه دوم شركت توزيع غرب مازندران مي‌باشد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به بصورت ذيل همراه با پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

الف ضمانت‌نامه بانكي قابل تمدید به مدت سه ماه

ب- اصل فيش واريز وجه به شماره حساب۵۰/۱۶۷۲۰۴۰۵ نزد بانك ملت شعبه مركزي چالوس، کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری (چك بانكي یا چک تضمینی بعهده بانك، چك مسافرتي و چک شخصی قابل قبول نمي‌باشد.)

– هزينه آگهي برعهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

– اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت‌کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت.

–  به پیشنهادهای فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فهرست بهای سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

-ارائه تصویر مصدق گواهی‌نامه رتبه‌بندی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی می‌باشد.

– حضور یک نفر از طرف مناقصه‌گران با ارائه معرفی‌نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می‌باشد.

مناقصه‌گر باید دارای ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

-فهرست بهاء و کتابچه سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات شبکه جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و بنابراین میبایستی همراه با اسناد  ممهور به مهر و امضاء باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشترمي‌توانيد با شماره تلفن۵۲۱۴۰۲۵۴-۰۱۱ امور تدارکات تماس حاصل نمایید. 

 

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران