۱۸۲۸مناقصه – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان- خرید سیستم OFF GAS

پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي مناقصه شماره ۳۲۵/۹۴ نوبت دوم شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط و  داراي صلاحيت واگذار نماید. ۱- موضوع مناقصه: خرید، نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی […]

پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي

مناقصه شماره ۳۲۵/۹۴

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط و 

داراي صلاحيت واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه: خرید، نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی استفاده از سیستمOFF GAS بجای نیتروژن درPTA-1   

۲- مدت اجراي موضوع مناقصه: یکسال       

۳- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:‌ ۲۰۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست میلیون و ششصد هزار ریال) مي‌باشد.

۴- انواع تضمين‌هاي معتبر براي شركت در مناقصه:‌

۱-۴) ضمانت‌نامه بانكي ۲-۴) واريز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۵- محل و مهلت توزيع اسناد مناقصه:‌ بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۴ پتروشيمي شهيد تندگويان، امور حقوقي و پيمانها، 

تلفن ۷۲۸۸۵- ۰۶۱۵۲۱ تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۷

۶- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق- تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸

۷- محل و تاريخ جلسه گشايش پاكات پيشنهاد قیمت: آدرس فوق- سالن كنفرانس ساختمان مركزي، ساعت ۱۱ مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ می‌باشد که از 

پيشنهاد دهندگان دعوت مي‌شود در جلسه گشايش پاكات حضور يابند.

تذكر۱: پاكت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي را كسب نمايند.

تذكر۲: به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از

انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذكر ۳: ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

تذکر ۴: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه‌گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه 

مناقصه‌گزار نماید.  

ضمناً اين آگهي در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.ir در قسمت مناقصات/ مزایدات و در پایگاه ملی اطلاع رسانی 

مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir )با کد فراخوان ۱۴۴۲۴۴۸ قابل دریافت مي‌باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان