۱۸۲۸مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی- تامین منابع مالی

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات،  نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب وبهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرقاین به روش B.O.T» شماره ۱۹۱۰۱/ق نوبت دوم  شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي درنظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب وراه اندازی تجاری  تصفیه‌خانه فاضلاب شهر […]

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، 

نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب وبهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرقاین به روش B.O.T»

شماره ۱۹۱۰۱/ق

نوبت دوم 

شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي درنظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب وراه اندازی تجاری 

تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین به روش B.O.T» را از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آئین‌نامه اجرائی مربوطه و با شرایط 

ذیل به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

-ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه:۳۱۸۹۳۷۰مترمکعب درسال

-دوره احداث: به مدت۲۴ ماه شمسی(۲ سال)

-زمین قابل واگذاری:۷۳۰۵۰۸ مترمربع

-دوره بهره‌برداری تجاری از تاریخ تکمیل طرح:۲۵ سال کامل شمسی تعیین می‌گردد.

– خریدار: شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی

-برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح: ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

-جمعیت تحت پوشش:۵۱۴۰۰ نفر

-افق طرح:۱۴۲۰ شمسی

ب- سرمایه پذیر:شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی(به نمایندگی از وزارت نیرو مطابق مندرجات بند الف ماده۱۴۲ قانون برنامه پنجم 

توسعه ازطریق رقابت عمومی و با شرایط فوق به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار می‌نماید.)

شرایط سرمایه‌گذاران:

۱- دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت انجام سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بانکها جهت اخذ تسهیلات

۲-داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاریهای قبلی

۳-امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی مفید، اجرایی بهره‌برداری و توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی در پروژه‌های مشابه

۴-تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات و آگهی روزنامه رسمی  مصدق شده (برابر با اصل) برای افراد حقوقی

۵-ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری‌های انجام شده طی ۱۰ سال گذشته

۶-ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانکها برای اخذ تسهیلات وتامین مالی مورد نیازجهت تکمیل و بهره‌برداری طرح

نسبت به سهم الشرکه  

۷-ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای مشابه

۸-ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانائی سرمایه‌گذار برای حضور در طرحهای فوق‌الاشاره باشد.

۹-درصورت تمایل به اعلام آمادگی در قالب مشارکت علاوه بر ارائه قرارداد مشارکت، ارائه مستندات برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.

ج- مهلت ارسال اسناد ومدارک:سرمایه‌گذاران واجد شرایط از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز برای دریافت اسناد ارزیابی توان سرمایه‌گذاری و اجرای کار 

با در دست داشتن معرفی‌نامه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و یا دفتر قراردادها مراجعه نمایند. مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد

ارزیابی حداکثر به مدت ۲۵ روز از تاریخ انتشار و نشرآگهی، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان 

خراسان جنوبی به آدرس ذیل تحویل نمایند.

زمان و مکان بازگشائی پیشنهادات رسیده۱۳۹۵٫۰۱٫۲۵ در اتاق جلسات شرکت آب وفاضلاب استان خرسان جنوبی خواهد بود.

به استناد بند ماده۱۶ قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق ۳۲۴۳۸۷۶۲-۰۵۶

اسناد ارزیابی در سایت شرکت آب وفاضلاب و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.

www.abfa-khj.ir

http://iets.mporg.ir

                                                                                        شرکت آب و فاضلاب استان خر اسان جنوبی دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت بخش غیردولتی