۱۸۲۸مناقصه – دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه- احداث کلینیک

آگهی  مناقصه عمومی يك مرحله‌اي نوبت دوم دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد”احداث کلینیک ویژه ساوه”را  به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت از طریق مبادي ذيربط  واگذار نمايد. مهلت خريد اسناد: پنجشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۷ محل خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان  طالقانی – ستاد […]

آگهی  مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت دوم

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد”احداث کلینیک ویژه ساوه”را  به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت از طریق مبادي ذيربط 

واگذار نمايد.

مهلت خريد اسناد: پنجشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۷

محل خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان  طالقانی – ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه – واحد اداره 

خدمات پشتیبانی  مراجعه و با ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت در قبال پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهاد: تا پايان وقت اداري سه‌شنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۷ تحويلدبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني: ساوه – ابتدای  خیابان طالقانی  – ستاد 

دانشکده علوم پزشكيساوه– کد پستی:  ۳۹۱۸۶۹۸۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۱۶۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۶۹۶۸۸۸۴

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ۵۶۶٫۱۰۰٫۳۰۸ ریال ضمانت‌نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب ۴۹۶۰۵۸۱۹۴۰ بانک ملت

شعبه مرکزی به نامدانشکده علوم پزشکی ساوه. رمز واریز ۳۷۲۸۳ (شبا ir700120000000004960581940)

زمان و مكان گشايش پيشنهادات: تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۸ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه 

به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان طالقانی.حضور مناقصه‌گران در جلسه بازگشايي پاكات همراه با معرفي‌نامه بلامانع مي‌باشد.

تذکرات مهم:

۱- شرکت‌هایی مجاز به شرکت در مناقصه می‌باشند که صلاحیت آنها در سامانه sajarبه ثبت رسیده و کپی آن را در اسناد مناقصه قرار دهند و

حداقل یک پروژه انجام شده و یا در حال انجام طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ با مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پانزده میلیارد ریال) با حداقل پیشرفت فیزیکی

۷۵درصد و رضایت‌نامه از دستگاه اجرایی طرف قرارداد مذکور داشته باشند. ارائه رضایت‌نامه و قرارداد و مدارک برابر اصل شده در پاکت ب الزامی می‌باشد.

۲- حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان حداقل دوپیمانکار می‌باشد.

۳- هزینه چاپ آگهی به دفعات به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱- ۴۲۲۲۲۰۸۰ ۰۸۶ یا اداره خدمات پشتیبانی به شماره۴۲۲۱۹۸۴۴ تماس حاصل نموده و یا به سایت  دانشکده به

نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به سایت ملی مناقصات به نشانی http://iets.mprog.irمراجعهفرمائيد.