آشنایی با زمین‌شناسى نظامى

  محمد قره داغلی-زمین‌شناسى نظامى شاخه‏ای از علم زمین‌شناسى است که تأثیرپذیری و‎ ‎تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و ‏به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر زمین را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد. نقش ویژه ‏زمین‌شناسى نظامى، ‎ ‎سازماندهی سیاسی فضا در سطح محلی، ملی و منطقه‏ای است. زمین‌شناسى نظامى شاخه‏اى از […]

 

محمد قره داغلی-زمین‌شناسى نظامى شاخه‏ای از علم زمین‌شناسى است که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و ‏به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر زمین را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد. نقش ویژه ‏زمین‌شناسى نظامى، سازماندهی سیاسی فضا در سطح محلی، ملی و منطقه‏ای است. زمین‌شناسى نظامى شاخه‏اى از علم زمین‌شناسى است که تأثیرپذیرى و تأثیرگذارى سیاست و قدرت در محیط جغرافیایى و به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسى بر محیط جغرافیایى را مورد کاوش و بررسى قرار مى‏دهد. نقش ویژه زمین‌شناسى نظامى، سازماندهى سیاسى فضا در سطح محلى، ملى و منطقه‏اى است زمین‌شناسى نظامى پدیده‌هاى سیاسى را در فضاى درونى یک کشور مورد بحث قرار مى‏دهد که به‌طور سنتى شامل مفاهیمى مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین است. نظر به این که یک کشور در بطن مطالعات زمین‌شناسى نظامى جاى دارد از پیوند ۳ عامل ملت، حکومت و سرزمین، کشور تشکیل مى‏شود؛ بنابراین همه موضوعات مرتبط با این مفاهیم، مانند ریشه‏یابى مسایل قومى، جریانات مهاجرت، تحلیل قدرت سیاسى نواحى شهرى، تحلیل فضایى قدرت سیاسى در سطح کشور، تقسیمات کشورى و رقابت‏هاى مکانى، دولت محلى، تمرکز و عدم تمرکز قدرت سیاسى و جغرافیاى انتخابات، از جمله مسایل مرتبط با کشور هستند که امروزه در زمین‌شناسى نظامى مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرند. از طرف دیگر، در حوزه مسایل جهانى نیز که قلمرو مطالعات ژئوپلیتیک است، به‌طور سنتى درباره مناسبات قدرت در سطح جهان و راه‌هاى دست‏یابى به قدرت جهانى و افزایش آن بحث و بررسى مى‏شود. در حال حاضر تحولاتى که در سیاست جهان رخ داده است تنوع بیش‌ترى به مباحث ژئوپلیتیک بخشیده و این شاخه از زمین‌شناسى نظامى مفاهیم تازه و متنوعى را مورد بحث قرار مى‏دهد. همچنین زمین‌شناسى نظامی تأثیر عوارض یک منطقه را در حرکات نظامی که در آن منطقه اجرا شده و یا احتمال وقوع آن می‌رود تعیین کرده، و اثرات آن را نسبت به فعالیت‌های نظامی در داخل یک سرزمین تشریح می‌کند. پاره‌ای اوقات یک برآمدگی یا عارضه جزیی از زمین با یک عارضه مصنوعی در مورد عملیات نظامی ارزش و اهمیت ویژه‌ای می‌یابد که در اثر توجه و دقت قابلیت نظامی آن را به راحتی می‌توان تشخیص داد اگر چه جنگ باعث تخریب شهر‌‌ها و نابودی انسان‌ها بوده، رفاه وآسایش مردم را بر هم می‌زند ولی گاهی می‌تواند پیشرفت‌های شایانی را در زمینه‌های مختلف به ارمغان آورد. چنان‌چه دنیای غرب امروز ترقی صنعت خود را مرهون جنگ جهانی اول و دوم می‌باشد.

قبل از آن که به بحث درباره «زمین‌شناسى نظامى» بپردازیم، لازم است تا قلمرو وسیع‌تر آن یعنى «ژئوپولیتیک» یا «سیاست جغرافیایى» و قبل از آن نیز ضرورى است تا زمین‌شناسى نظامى را مورد توجه قرار دهیم.

در تعریف و توصیف زمین‌شناسى نظامى، تشریح برخى از مفاهیم الزامى به نظر مى‌رسد:

واحد متشکل سیاسى، به سرزمینى اطلاق می‌‌شود مسکون که از نظر سیاسى سازمان یافته باشد.

در زمین‌شناسى نظامى، منظور از فرایند توالى رویدادها، کنش‌‌ها و عملیاتى است که انسان به‌منظور بنیانگذارى، حفظ و نگهدارى، و یا تغییر یک نظام سیاسى انجام مى‌دهد

نظام سیاسی، به مجموعه‌اى از هدف‌هاى به‌هم مرتبط سیاسى و نهادهاى آن‌‌ها در یک محیط اطلاق مى‌شود. بنابراین نظام سیاسى ترکیب شده است از فرایندهاى سیاسى و فضاى جغرافیایى.

فضا، منظور از اصطلاح فضایى غالباً فضاى زمینى و بعضاً مکانى است که طول و عرض جغرافیایى محورهاى آن را تشکیل مى‌دهند، گاهى نیز مراد فضاى ۳ بعدى است که شامل طول و عرض و ارتفاع می‌‌باشد.

اهمیت و لزوم مطالعه و بررسى جغرافیاى نظامى

زمین‌شناسى نظامى به‌کاربرد علوم زمین در ارتباط با فعالیت‌هاى نظامى و امنیتى مانند تجزیه و تحلیل زمین منطقه عملیاتى، ارزیابى منابع آب، بررسى ساختگاه و ساخت شریان‌هاى حیاتى استفاده از ساختار‌‌ها و سازندهاى زمین‌شناسى حاضر در منطقه می‌‌پردازد. استفاده از مورفولوژى منطقه جهت انتقال نیرو‌‌ها و ادوات یا پناه گرفتن نیروها، تهیه نقشه‌هاى زمین‌شناسى نظامى، زمین‌شناسى مهندسى و نقشه‌هاى قابلیت عبورپذیرى مناطق عملیاتى با مقیاس‌هاى ۱: ۵۰٫۰۰۰ و ۱: ۲۵٫۰۰۰ و… از دیگر کاربردهاى زمین‌شناسى نظامى است.

آگاهى از جغرافیاى نظامى براى انجام مأموریت‌هاى نظامى امرى مسلم است. مطالعه و بررسى جغرافیاى نظامى به‌عنوان بخشى از مرحله طرح‏ریزى، وقتى شروع مى‏شود که یک مأموریت جدید از طرف قرارگاه فرماندهى رده بالاتر دریافت مى‏گردد و فرمانده ضمن پرداختن به شرح جزییات مأموریت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏دهد. گام بعدى برآورد وضعیت مى‏باشد. برآورد وضعیت در برگیرنده مأموریت از نظر نیروهاى خودى، نیروى دشمن و تجزیه و تحلیل جغرافیاى نظامى از ویژگی‌هاى مشخصه عملیات مى‏باشد. راه‌هاى دیگر براى اجراى مأموریت در نظر گرفته مى‏شود و مورد ارزیابى قرار مى‏گیرد. فرمانده روى روش انجام کار تصمیم مى‏گیرد و دستوراتى را براى نتیجه آن صادر مى‏کند. نتایج مرحله طرح‏ریزى به منزله مأموریت‌هایى براى یگان‌هاى تابعه تلقى مى‏شود. با دریافت این مأموریت‌هاى جدید، رده پایین‏تر یکى پس از دیگرى دور جدیدى از طرح‏ریزى را آغاز مى‏کنند که برآورد بیش‌ترى از وضعیت و تجزیه و تحلیل جغرافیاى مناطق جدید عملیات از آن جمله است

منطقه عملیات یک ناحیه جغرافیایى است که از طریق مأموریت نظامى تعیین مى‏شود. این منطقه شامل محلى است که به وسیله نیرو‌‌ها و جنگ‌افزارهاى تحت کنترل یک فرمانده به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار مى‏گیرد. این منطقه با توجه به مناطق اشغال شده به وسیله نیروهاى دشمن متخاصم و عوارض زمین تعیین مى‏شود و به عنوان هدفى است که باید تصرف شود یا حفظ گردد. منطقه‏اى که به وسیله یگان‌هاى خودى مجاور حفظ مى‏شوند، منطقه پشتیبانى خود سازمان نظامى مى‏باشد. یک فرمانده، به دانستن همه چیز در باره منطقه عملیات و رویدادهاى مهمى که در سطح وسیعى داراى اهمیت هستند و به منطقه عملیات مربوط مى‏شوند، علاقه‌منداست. فرمانده ممکن است منابع شناسایى رابراى پاسخگو بودن در زمینه مسایل مهم تعیین کند و یا اطلاعات مربوط به ‏این مسایل را از قرارگاه رده‏بالاتر فرماندهى تقاضا نماید. جغرافیاى نظامى، بخشى از اطلاعات نظامى است که مسؤولیت آن به عهده افسر اطلاعات نظامى است. جمع‌آورى اطلاعات در زمینه ویژگی‌هاى طبیعى و مصنوعى زمین و در زمینه عوامل انسانى در صحنه عملیات یا در منطقه عملیات، اغلب به وسیله بخش‌ها یا سازمان‌هاى اطلاعاتى انجام مى‏شود. در واژه‌هاى اطلاعاتى، اطلاعات رزمى با تجزیه و تحلیل زمین و اطلاعات استراتژیکى با تجزیه و تحلیل صحنه عملیات تطبیق مى‏کنند

قلمرو جغرافیاى نظامى ۳ بعدى است، زیرا جنگ در اقیانوس‌ها، در زیر سطح زمین، در جو، در بالاى سطح زمین و در جنگ زمینى، روبه‌روى سطح زمین به وقوع مى‏پیوندد. فاکتورهاى زمان و بعد مسافت و اهمیت نسبى مواضع در موقع پرتاب مهمات به وسیله هواپیما با پرتاب موشک و یا مشاهده از طریق ماهواره، معانى مشخصى را به خود اختصاص مى‏دهند. زیردریایی‌ها، هواپیما‌‌ها و ماهواره‌ها در مدار زمین با امکان استفاده از ایستگاه‌هاى فضایى داراى سرنشین در برآورد کردن وضعیت مطلوب، باید مورد توجه قرار گیرد. این برآورد وضعیت تا مرز بیرونى جو را شامل مى‏شود. جغرافیاى نظامى از آخرین و جدید‌‌ترین فن‌آورى و روش شناسى استفاده مى‏کند. ماهواره‌هاى زمینى در ژئودزى و نقشه‏بردارى مورد استفاده قرار مى‏گیرند. عکاسى و عکسبردارى هوایى و فضایى در کارتوگرافى، تجزیه و تحلیل صحنه جنگ و تجزیه و تحلیل زمین مورد استفاده قرار مى‏گیرند. رایانه‌ها براى محاسبه فاکتورهاى زمان و فضا و محل دقیق هدف‌‌ها و جمع‏آورى اطلاعات، مدیریت و تجزیه و تحلیل داده‌هاى جغرافیایى مورد استفاده قرار مى‏گیرند. روش‌هاى جدید مدل سازى و تجزیه و تحلیل فضایى نیز براى مسایل جغرافیاى نظامى به‌کار گرفته مى‏شوند. در بسیارى از فعالیت‌هاى نظامى بدون تأکیدى به عنوان جغرافیاى نظامى، ازاصول ومبانى آن استفاده مى‏شود. تجزیه و تحلیل منطقه عملیاتى همیشه بخشى از خط‌مشى تاکتیکى است و تجزیه و تحلیل صحنه جنگ یک بخش استثنایى از شیوه اطلاعاتى است. در حالى که جغرافیاى سیاسى – نظامى در مطالعات استراتژیک نظامى – سیاسى مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

تقسیم‌بندى زمین‌شناسى نظامى

زمین‌شناسى نظامى در مقابل تهدیدات داخلى و خارجى و شرایط مختلف ژئوپلتیک هر منطقه، ارزش خاص خود را دارد و در واقع زمین‌شناسى نظامى در مقابل تهدیدات، ارایه‌کننده جهت‌هاى تهدید و استفاده از عوامل زمین ریخت شناسى(Geomorphology) در مقابل این تهدیدات است.

زمین‌شناسى نظامى راهنماى مؤثرى در طرح برنامه‌ریزى‌هاى ملى و برنامه‌ریزی‌هاى کلان یک کشور اعم از آمایش سرزمین است، تا مکان‌یابى مناسب طرح‌هاى توسعه و اقدامات سازندگى کشور مانند تأسیسات زیر بنایى و صنعتى در هر شرایطى از ملاحظات امنیتى دفاعى برخوردار باشند.

زمین‌شناسى نظامى در مورد مناطق خاص مأموریت‌هاى نظامى بحث می‌‌کند. از جمله تقسیم‌بندى زمین‌شناسى نظامى عبارت است از:

۱٫ زمین‌شناسی سیاسی-نظامی

 

۲٫ زمین‌شناسی نظامی-موضوعی