۱۸۲۹مناقصه – شهرداری بندر چابهار- خدمات

نوبت دوم آگهي تجدید مناقصه   شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب محدوده: شمال بلوار امام خمینی (ره) (شمال شرقی از میدان هیئت سه نفره، شمال غربی ساحل دریای کوچک پارک الغدیر) جنوب، ساحل دریا بزرگ (جنوب شرقی سه راهی رمین و جنوب غربی اداره بنادر و کشتیرانی) اقدام نماید. […]

نوبت دوم

آگهي تجدید مناقصه  

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب محدوده: شمال بلوار امام خمینی (ره) (شمال شرقی از میدان هیئت

سه نفره، شمال غربی ساحل دریای کوچک پارک الغدیر) جنوب، ساحل دریا بزرگ (جنوب شرقی سه راهی رمین و جنوب غربی اداره بنادر و کشتیرانی) اقدام

نماید. لذا کلیه شرکت‌های واجد شرایط از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۷ روز مهلت دارند با واریز مبلغ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳

جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات و یا به امور قراردادهای شهرداری چابهار مراجعه نمایند. مهلت ارایه پیشنهادات ۷ روز پس از آخرین مهلت

دریافت اسناد به حراست شهرداری و افتتاح پاکات ۴۸ ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می باشد.

– مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا   ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ و یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی که از تاریخ صدور به مدت سه ماه

اعتبار داشته باشد.

– سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت می گردد.

پیشنهادات در سه پاکت

الف) فیش سپرده ب) اسناد و مدارک شرکت، رزومه کاری مورد تایید شهرداری‌ها و نمونه قرارداد و شرایط خصوصی ج) برگ پیشنهاد قیمت

کلیه پاکات مهر و موم به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

– شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

-سایر شرایط در اسناد مناقصه درج و ارایه می ‌گردد.

آدرس ارسال پیشنهادات:

چابهار –بلوار امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری، کد پستی ۹۹۷۱۷۱۶۴۷۶

تلفن: ۳۵۳۲۳۷۸۰- ۰۵۴

شهرداری بندر چابهار