۱۸۲۹مناقصه – شركت سهامی برق منطقه‌اي تهران- واگذاری انبارداری و ترخیص کالا

تجدید آگهي فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ۱۲۰۲۲/۹۴ نوبت دوم شركت سهامی برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد جهت واگذاری “انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق منطقه‌ای تهران”از طریق فراخوان ارزیابی کیفی  (فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۹۴۱۰۰۸۰۰۰۰۷۲) نسبت به شناسایی سازندگان واجد شرایط در سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید. ۱-داشتن گواهی‌نامه […]

تجدید آگهي فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه

شماره ۱۲۰۲۲/۹۴

نوبت دوم

شركت سهامی برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد جهت واگذاری “انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق منطقه‌ای تهران”از طریق فراخوان ارزیابی کیفی 

(فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۹۴۱۰۰۸۰۰۰۰۷۲) نسبت به شناسایی سازندگان واجد شرایط در سامانه تدارکات

الکترونیک دولت اقدام نماید.

۱-داشتن گواهی‌نامه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی

۲-داشتن سابقه اجرایی مشابه (حداقل ۲ کار)

بدینوسیله از کلیه سازندگان واجد شرایط که مایل به شرکت در این مناقصه هستند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ۹۵٫۰۱٫۱۵ 

الی۹۵٫۰۱٫۱۷ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه و برای دریافت اسناد کیفی مناقصه‌گران اقدام نماید.

اسناد تکمیل شده بایستی تا پایان وقت اداری۹۵٫۰۲٫۰۱ از طریق سامانه مذکور www.setadiran.ir ثبت گردد.

قابل ذکر است که به اسناد تحویل شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

علاقمندان به شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکتریکی (توکن) با شماره‌های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و 

مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

شرکت برق منطقه‌ای تهران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی

شرکتها اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبکه اطلاع رسانی www.tavanir.org.ir(مناقصات برق تهران) و پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.irموجود می‌باشد.

                                                                                                                 روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران