۱۸۲۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان- اجرای خط انتقال آب و …

                آگهی مناقصه عمومی   شماره مناقصه : ۹۴۳۰۰۷ مرحله اول – نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای  سال ۹۴  از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت […]

                آگهی مناقصه عمومی

  شماره مناقصه : ۹۴۳۰۰۷

مرحله اول – نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای 

سال ۹۴  از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به همكاري 

دارند واگذار نماید .

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است .

–انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰% مبلغ برآورد هر مناقصه  و ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاه ضروريست.

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به شرکت

تسلیم نماید .

–  کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي  شرکت واقع در 

همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند .

  ۱٫ پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور:                      www.iets.mporg.ir                

۲٫ شرکت آب و  فاضلاب روستائی استان همدان :    www.Abfarhamedan.ir

– شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق‌الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد .

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۷ لغایت پایان وقت اداری  مورخ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۹ بوده و به پيشنهادات 

واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق

کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در

مناقصه وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از 

موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا   (ماه) 

مبلغ اوليه    (ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خط انتقال آب

جعفرآباد / خورونده

رزن

۳

۱٫۸۲۳٫۷۰۹٫۵۵۴

ندارد

۹۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه داخلی آب

خورونده / خورونده

رزن

۷

۶٫۴۷۶٫۲۵۴٫۴۱۵

ندارد

۳۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

ارزانفود

همدان

۸

۵٫۳۷۳٫۵۹۳٫۱۲۰

ندارد

۲۶۸٫۷۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

اجرای شبکه آب شرب

لامیان / لامیان

تویسرکان

۱۲

۱۲٫۹۲۴٫۵۴۲٫۷۲۸

ندارد

۶۴۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

ساخت مخزن ۵۰۰ مکعبی بتنی

قینرجه/ خورونده

رزن

۸

۳٫۵۵۱٫۰۵۳٫۲۳۳

ندارد

۱۷۷٫۶۰۰٫۰۰۰

۵ آب

پیمانکار

 

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی  استان همدان