۱۸۳۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- حفر چاه آب شرب

  آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی ( يك مرحله‌ای – نوبت اول ) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات حفر و پمپاژ ۲ حلقه چاه آب شرب با تامین لوله […]

  آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

( يك مرحله‌ای نوبت اول )

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات حفر و پمپاژ ۲ حلقه چاه آب شرب با تامین لوله جدار به روش دورانی

 ۳-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۷ با معرفی‌نامه معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت اجراي عمليات: پنج ماه می‌باشد

۵-مبلغ برآورد : ۴٫۲۶۵٫۸۸۰٫۳۹۸ریال براساس فهرست بها پایه چاهها سال ۱۳۹۴

۶-محل اعتبار: طرحهای عمرانی

۷–مبلغ تضمینشرکت در مناقصه :به میزان ۲۱۳٫۲۹۵٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و پیشنهادها: تا ساعت ۱۵روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۹-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۹۵٫۰۲٫۰۱ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

۱۰- هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۱- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۲- هزينه خريد اسناد : ۴۰۰٫۰۰۰ ريال (چهارصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

 شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

 

ورتجلسه فروش