۱۸۳۰ مناقصه – اداره کل راه آهن فارس- خدمات

             آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( ۲۷/۹۴/۵۸) نوبت اول  اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از پيمانکاران واجد شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام […]

             آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( ۲۷/۹۴/۵۸)

نوبت اول 

اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از پيمانکاران واجد شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

۱- شرح مختصر موضوع مناقصه :  خدمات نظافت واحدهای اداری، جمع آوری زباله اماکن وساختمان‌ها و امربری و امورآبدارخانه و نگهداری اداره امورخوابگاههای ایستگاه شیراز- آباده اقلید صفاشهر- سعادت شهروشهررضا طول محور اداره کل راه آهن فارس

۲- مدت و محل انجام کار : از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی ومحل انجاركار اداره کل راه آهن فارس مي‌باشد.    

۲-۱- داشتن گواهي صلاحيت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴  و گواهی صلاحیت ایمنی ومرتبط بودن موضوع فعاليت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامي است.

۳- مهلت و محل دريافت اسناد ارزیابی کیفی:  حداکثر تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۴ با در دست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شيراز جاده شيراز، سپيدان بين مجتمع خليج فارس و پليس راه ايستگاه راه آهن- اداره كل راه آهن فارس -امور قراردادها. 

۴- مهلت و محل تحويل اسناد و پاکات ارزیابی کیفی :  حداکثر تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸ به نشاني: دبيرخانه  امور اداري اداره کل راه آهن فارس.

۶- هزينه خرید اسناد:  مبلغ  (۲۰۰٫۰۰۰)  ريال بحساب سيبا  شماره  ۲۱۷۶۴۰۳۰۰۹۰۰۱ نزد بانک ملي شعبه شیراز بنام تمرکز وجوه درآمد  اداره کل راه آهن فارس.

۷- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانیhttp//iets.mporg.ir  بصورت رایگان می‌باشد.

۸- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۹-در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ارائه قیمت دعوت به عمل می‌آید.

 اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

انتشار نوبت اول: ۹۴٫۱۲٫۲۵

انتشار نوبت دوم: ۹۴٫۱۲٫۲۶