۱۸۳۰ مناقصه – شهرداري بندرماهشهر- کفپوش و جداول

آگهي مناقصه عمومی مرحله اول – نوبت دوم  شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت شماره ۵۱/ش مورخ ۹۴٫۰۳٫۲۳ شورای اسلامی شهر درنظردارد کفپوش و جداول سمنت پلاست مورد نیاز پروژه های عمرانی خود را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید. ۱-     اسناد مناقصه از مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸ در مقابل پرداخت مبلغ […]

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول نوبت دوم

 شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت شماره ۵۱/ش مورخ ۹۴٫۰۳٫۲۳ شورای اسلامی شهر درنظردارد کفپوش و جداول سمنت پلاست مورد نیاز پروژه های عمرانی خود را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید.

۱-     اسناد مناقصه از مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت در مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۱ به واحد حراست شهرداری تحويل مي گردد. بازگشايي پاكت‌ها مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۲ مي‌باشد.

۲-    مبلغ اولیه کار ۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که پیشنهاد دهنده باید ۵٪ قیمت پایه (۵۵۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-   شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴-    هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۵-    شرکت‌کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی (TIN) باشند.

۶-    متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴ – ۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳ تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند .

 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر