۱۸۳۰مناقصه – شهرداري حميديا – آسفالت معابر شهر

آگهي مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداري حميديا در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیا به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. الف-واريز مبلغ ۰۰۰ ,۳۰۰ ريال به حساب جاري۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰ بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه. ب-مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا  […]

آگهي مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداري حميديا در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیا به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

الف-واريز مبلغ ۰۰۰ ,۳۰۰ ريال به حساب جاري۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰ بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه.

ب-مهلت تحويل اسناد مناقصه:

از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا  تاریخ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۷ در ساعت اداری با در دست داشتن فيش خريد اسناد به شهرداري حميديا به آدرس ذيل مراجعه و اسناد

مناقصه را دريافت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۷تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پیشنهادات واصله در ساعت ۱۴:۴۵مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۸ در 

کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

ج- برآورد اولیه: مبلغ ۵٫۱۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴ .

د- شرايط پيمانكاران متقاضي:

ارائه سپرده فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به مبلغ ۰۰۰ ,۰۰۰ ,۲۵۷ريال.

دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۵راه).  

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ر–نفرات اول، دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ز- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 شهردار حمیدیا سید علی میر نژاد

آدرس : يزد –بلوار شهيد دشتي- خيابان شهيد نصرا… جعفري- شهرداري حميديا