۱۸۳۰مزایده – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- فروش دستگاه ترانسفورماتور

آگهی مزایده شماره ۴/۹۴ نوبت دوم · مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ·موضوع مزایده: فروش ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵/۳۳ و ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۵۰/۳۳ (طرح عمرانی) ·مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۶ ·محل دریافت اسناد مزایده: · الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق […]

آگهی مزایده شماره ۴/۹۴

نوبت دوم

· مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·موضوع مزایده: فروش ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵/۳۳ و ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۵۰/۳۳ (طرح عمرانی)

·مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۶

·محل دریافت اسناد مزایده:

· الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۱ امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت

اطلاعات ۳۳۳۳۴۰۳۹-۰۶۱

· اسناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.irیا پایگاه ملی

اطلاع رسانی http:/iets.mporg.irنیز قابل رویت می‌باشد.

·تاریخ بازدید: از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۱٫۱۱

·تاریخ تحویل پاکت‌های مزایده: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۵٫۰۱٫۱۶

· محل تحویل پاکت‌های مزایده : امور امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- دبیرخانه شرکت اتاق ۱۰۱

·تاریخ گشایش پاکت‌های مزایده: روز سه‌شنبه۹۵٫۰۱٫۱۷ساعت ۱۴

·مبلغ خرید اسناد مزایده ۲۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سپهر شماره ۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

·مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیوست اسناد مزایده می‌باشد که می‌بایستی به صورت رسید واریز وجه ، چک با ضمانت‌نامه بانکی ارائه گردد.

·پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در

وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

· به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان