۱۸۳۱ آگهی – سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی – استعلام قیمت

آگهی استعلام قیمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام قیمت تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری شرکت تعاونی تولید وحدت کارچان شهرستان اراک به شماره ۲۰۰۹۴۰۰۸۵۰۰۰۰۰۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه […]

آگهی استعلام قیمت

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام قیمت تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری شرکت تعاونی تولید وحدت کارچان شهرستان اراک به شماره ۲۰۰۹۴۰۰۸۵۰۰۰۰۰۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شدو لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ برآورد: ۱٫۴۲۳٫۹۳۵٫۱۳۴ ریال

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه ۷۱٫۱۹۶٫۷۵۷ ریال و به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدی به حساب۲۱۶۴۲۰۵۲۰۴۰۰۳نزد بانک کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مدت اجرا ۲ماه

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۴٫۱۲٫۲۶ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۰روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۱

مهلت زمانی دریافت ارائه پیشنهاد تا ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱

زمان بازگشایی پاکت‌ها ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۳

اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از بازگشایی پاکت تحویل اداره امور پیمانها و قراردادها گردد.

رتبه و رشته مورد نیاز:آب، آبیاری و زهکشی

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تلفن سازمان ۱۷-۳۳۱۳۶۳۱۱ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸و دفتر ثبت نام اراک ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

 اداره امور پیمانها و قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی