۱۸۳۱مناقصه – اداره کل راه آهن فارس- خدمات

             آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( ۲۷/۹۴/۵۸)                                              نوبت دوم                              […]

             آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( ۲۷/۹۴/۵۸)  

                                           نوبت دوم                                    

اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از پيمانکاران واجد 

شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

۱- شرح مختصر موضوع مناقصه : خدمات نظافت واحدهای اداری، جمع آوری زباله اماکن وساختمان‌ها و امربری و امورآبدارخانه و نگهداری اداره امور خوابگاههای

ایستگاه شیراز- آباده –اقلید –صفاشهر- سعادت شهر و شهر رضا طول محور اداره کل راه آهن فارس

۲- مدت و محل انجام کار :از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی و محل انجاركار اداره کل راه آهن فارس مي‌باشد.    

۲-۱- داشتن گواهي صلاحيت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴  و گواهی صلاحیت ایمنی و مرتبط بودن موضوع فعاليت شرکت 

(مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامي است.

۳- مهلت و محل دريافت اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۴ با در دست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شيراز –

جاده شيراز، سپيدان –بين مجتمع خليج فارس و پليس راه –ايستگاه راه آهن- اداره كل راه آهن فارس -امور قراردادها. 

۴- مهلت و محل تحويل اسناد و پاکات ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸به نشاني: دبيرخانه  امور اداري اداره کل راه آهن فارس.

۶- هزينه خرید اسناد:  مبلغ  (۲۰۰٫۰۰۰)  ريال بحساب سيبا  شماره  ۲۱۷۶۴۰۳۰۰۹۰۰۱ نزد بانک ملي شعبه شیراز بنام تمرکز وجوه درآمد اداره کل راه آهن فارس.

۷- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http// iets.mporg.ir   بصورت رایگان می‌باشد.

۸- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۹-در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ارائه قیمت دعوت به عمل می‌آید.

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

انتشار نوبت اول: ۹۴٫۱۲٫۲۵

انتشار نوبت دوم: ۹۴٫۱۲٫۲۶