۱۸۳۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- حفر چاه آب شرب

          آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  ( يك مرحله‌ای –نوبت دوم ) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات حفر و پمپاژ ۲ حلقه چاه آب شرب با تامین لوله جدار به روش […]

          آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 ( يك مرحله‌ای نوبت دوم )

۱-دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات حفر و پمپاژ ۲ حلقه چاه آب شرب با تامین لوله جدار به روش دورانی

 ۳-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۷ با معرفی‌نامه 

معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین –مجتمع ادارات –خیابان دولت –شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران –

دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ –۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت اجراي عمليات: پنج ماه می‌باشد

۵-مبلغ برآورد :۴٫۲۶۵٫۸۸۰٫۳۹۸ریال براساس فهرست بها پایه چاهها سال ۱۳۹۴

۶-محل اعتبار:طرحهای عمرانی

۷–مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه :به میزان ۲۱۳٫۲۹۵٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان 

تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین 

پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و پیشنهادها:تا ساعت ۱۵روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۹-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی :ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۹۵٫۰۲٫۰۱ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب 

استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

۱۰-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۱-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 ۱۲- هزينه خريد اسناد : ۴۰۰٫۰۰۰ ريال (چهارصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور 

بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

                                                       شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران