۱۸۳۱مناقصه – شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد- تولید انرژی برق آبی

                                                                   آگهی شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي شماره۱۸/۹۴ نوبت دوم شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به […]

                                                                   آگهی شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي شماره۱۸/۹۴

نوبت دوم

شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد.

۱-   موضوع مناقصه : مدیریت تولید انرژی برق آبی نیروگاههای برق آبی زنجیره‌ای سی سخت   

۲-  مدت و محل اجراي پروژه: ۲۴ماه شمسي – سی سخت

۳-پايه و رشته شركت پيمانكاري:پایه ۵ رشته نیرو. دارای ظرفیت آزاد

۴-مبلغ برآورد پروژه: ۲۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵-مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ تا ۹۴٫۱۲٫۲۷

۶-محل دريافت اسناد:ياسوج -بلوار شهيد مطهري – شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر فني و امور قراردادها

۷-مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۹۵٫۰۱٫۲۱

۸- محل تحويل و بازگشايي:ياسوج -بلوار شهيد مطهري –شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر حراست وامور محرمانه شركت

۹-مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

۱۰- تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ۹۵٫۰۱٫۲۲

۱۱-نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت‌نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد معادل۱۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال مطابق

با آخرین بخشنامه مربوطه (۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۲) باشد.

۱۲-محل تامین اعتبار:ازمحل اعتبارات جاری شرکت

۱۳- مبلغ خريد اسناد:مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۸۴۰۳۲۰۰۲ سيبا نزد بانك ملي به نام حساب درآمد شركت آب منطقه‌اي

كهگيلويه وبويراحمد

ساير موارد:حضور نمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي‌نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد- هزينه انتشار آگهي به عهده 

برنده مناقصه مي‌باشد- براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي ۱۳-۳۳۳۳۴۸۱۲ -۰۷۴ تماس حاصل فرماييد.

دفتر فني و امور قراردادهاي شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد