اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۲۶-۱۲-۹۴

  برای دریافت رایگان اطلاعات مناقصه ومزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۷۷ تعداد مزایدات ۱۴ تعداد خرید خدمات ۲

 

برای دریافت رایگان اطلاعات مناقصه ومزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۷۷ تعداد مزایدات ۱۴ تعداد خرید خدمات ۲