۱۸۳۲مناقصه – اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضاییه- تعمیرات

فراخوان نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله‌ای سرویس، نگهداری و امور تعمیرات آسانسورهای ساختمانهای ستادی قوه قضائیه اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضاییه به نشانی تهران- بلوار کشاورز، نبش خیابان حجاب، کوچه یکم، ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه، طبقه دوم، در نظر دارد سرویس، نگهداری و تعمیرات آسانسورهای منصوبه ساختمانهای ستادی قوه قضائیه […]

فراخوان نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

سرویس، نگهداری و امور تعمیرات آسانسورهای ساختمانهای ستادی قوه قضائیه

اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضاییه به نشانی تهران- بلوار کشاورز، نبش خیابان حجاب، کوچه یکم، ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه، طبقه دوم، در نظر دارد سرویس، نگهداری و تعمیرات آسانسورهای منصوبه ساختمانهای ستادی قوه قضائیه را در سال ۱۳۹۵به شرح لیست ضمیمه برگ شرایط مناقصه به شرکتهای واجد شرایط و دارای تاییدیه صلاحیت کار از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می‌آورد برای دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات مطابق شرایط ذیل اقدام نمایند.

زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵/۰۱/۱۷ لغایت ۹۵/۰۱/۱۸

محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد (پاکات): دبیرخانه اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضاییه به آدرس فوق‌الذکر

قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۹ با اخذ رسید مربوطه

زمان و محل گشایش پیشنهادات: روز سه‌شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۳۱ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۰ در سالن اجتماعات ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه به آدرس مزبور.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و بیست میلیون) ریال می‌باشد.

نوع سپرده به صورت ضمانت‌نامه بانکی به نام قوه قضاییه و یا واریز نقدی به حساب سیبا ۲۱۷۱۳۴۹۰۰۴۰۰۶ بابت دریافت وجوه سپرده اعتبارات هزینه‌ای بنام ذیحسابی دادگستری جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه می‌باشد که می‌بایست همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

توجه: پرداخت هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضاییه