۱۸۳۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي کارون – احداث سردخانه

مناقصه احداث سردخانه  MN-15/463 شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد احداث سردخانه فاز II خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط  واگذار نمايد. محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷ جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را […]

مناقصه احداث سردخانه  MN-15/463

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد احداث سردخانه فاز II خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرس famraei@krnpc.ir      ارسال نماييد.( ذکر آدرس ايميل معتبر جهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال 

درخواست ضروری می‌باشد(

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۱۴ لغايت ۹۵٫۰۱٫۲۵

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۲٫۰۶

قيمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ريال واريز به حساب ۶۰۰۵۰۷۰۹۰۰ بانک تجارت بنام شرکت پتروشيمي کارون

 الف:مناقصه يک مرحله‌اي بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد ارزيابي  قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب 

خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/463

احداث سردخانه

نوبت  سوم

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون