۱۸۳۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گلستان- تاسیسات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گلستان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام تاسیسات شامل دو دستگاه چیلر تراکمی از نوع اسکرو (هواخنک) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گلستان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام تاسیسات شامل دو دستگاه چیلر تراکمی از نوع اسکرو (هواخنک) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان.

۱-مشخصات دستگاهها : دو دستگاه چیلر تراکمی از نوع اسکرو (هوا خنک) هر دستگاه به ظرفیت ۱۸۵ تن واقعی .

۲-برآورد اولیه حدود: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال .                             ۳-مدت اجرای کار: یک ماه شمسی .

۴-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰  ریال ( سی وشش میلیون وپانصد هزار ریال) ‌است که بايد به يكي از صورت‌هاي مشروحه ذيل در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

الف – واریز وجه نقد به حساب ۴۸۳۰۶۵۱۸۹۶ نزد بانک ملت مرکزی بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشگاه علوم پزشکی گلستان .

ب – ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشکي گلستان .   

مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه‌ هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .

۵-مهلت دریافت اسناد مناقصه : فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۲ لغایت ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۴                              .

قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به حساب شماره ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام در آمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت تحویل اسناد مناقصه تحویل دانشگاه گردد.

۶-مهلت تحویل اسناد مناقصه: آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه روز شنبه  مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ تا ساعت  ۱۵ می باشد.

۷-تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : جلسه کمیسیون مناقصه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۶                              .

۸-نشانی مناقصه گزار: استان گلستان- شهرستان گرگان – بلوار هیرکان – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

محل تحویل دستگاه ها: استان گلستان- شهرستان کلاله –  بیمارستان رسول اکرم (ص) .

لذا از شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت حداقل رتبه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن (مرتبط با چیلر) و یا دارای نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش کارخانه سازنده می باشند جهت دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای دعوت بعمل می آید. نماینده پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه لازم است با همراه داشتن ۱- معرفی نامه کتبی ممهور به مهر شرکت ۲- فیش واریزی ۳- مهر شرکت ۴- تصویر صلاحیت پیمانکاری در رشته فوق الذکر که در سامانه ساجات تایید شده باشد و یا تصویرمجوز های فعالیت معتبر فوق الدکر ،در تاریخ های تعیین شده فوق به آدرس : استان گلستان – شهرستان گرگان – میدان بسیج – بلوار هیرکان – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان – معاونت توسعه مدیریت و منابع – واحد دفتر فنی مراجعه نمایند.  شماره تماس:۰۱۷۳۲۴۲۳۹۲۰ هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان