۱۸۳۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي گلستان – امور خدماتی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور خدماتی نظافتی، منشیگری و حفاظت فیزیکی بیمارستانهای فاطمه الزهراء (س) مینو دشت رسول اکرم (ص) کلاله و کلینیک تخصصی کلاله و گالیکش در سال ۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد واگذاری امور خدماتی نظافتی، منشیگری و حفاظت فیزیکی بیمارستانهای فاطمه الزهراء (س) مینو دشت رسول اکرم (ص) کلاله و […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

واگذاری امور خدماتی نظافتی، منشیگری و حفاظت فیزیکی بیمارستانهای فاطمه الزهراء (س)

مینو دشت رسول اکرم (ص) کلاله و کلینیک تخصصی کلاله و گالیکش در سال ۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد واگذاری امور خدماتی نظافتی، منشیگری و حفاظت فیزیکی بیمارستانهای فاطمه الزهراء (س) مینو دشت رسول اکرم (ص) کلاله و کلینیک تخصصی کلاله و گالیکش را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۱۶ لغایت ۹۵٫۰۱٫۲۵ جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۳۲۴۲۰۱۰۰- ۰۱۷ مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

۱-مبلغ شرکت در مناقصه امور خدماتی نظافتی: ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود

مبلغ شرکت در مناقصه امور منشیگری: ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

مبلغ شرکت در مناقصه امور حفاظت فیزیکی (نگهبان): ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

*) ضمانتنامه بانکی – *) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۲- ضمناً جلسه توجیهی پیمانکاران (سایت ویزیت) روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۵ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار می‌گردد.

۳- مهلت تسلیم پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۵

۴- پیشنهادهای واصله مناقصه امور خدماتی نظافتی در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۶ساعت ۱۰ صبح – امور منشیگری روز سه شنبه ۹۵٫۰۲٫۰۷ و حفاظت فیزیکی روز چهارشنبه ۹۵٫۰۲٫۰۸ باز و خوانده می‌شود

۵- هزینه درج در آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۶- مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال جهت هزینه‌های اداری به شماره حساب ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت دریافت پاکات مناقصه تحویل امور قراردادها گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان