تأمين اجتماعى يا نااميدى اجتماعى!

مسعود طاهرى سـازمان تأميـن اجتماعـى، اميـد اصلـى بازنشسـتگانى بـراى دريافـت حقـوق. حقوقـى كه بازنشسـته ها سـاليان سـال برايـش پرداختى داشته اند. ً اين روز ها اما دست و پاهاى خسته، لرزان و بعضا بيمار بازنشسته ها با وضعيت بحرانى سازمان تأمين اجتماعى لرزان تر از قبل شـده اسـت. سازمانى كه قرار بـود باعث تأمين امنيت […]

مسعود طاهرى

سـازمان تأميـن اجتماعـى، اميـد اصلـى بازنشسـتگانى بـراى دريافـت حقـوق. حقوقـى كه بازنشسـته ها سـاليان سـال برايـش پرداختى داشته اند. ً اين روز ها اما دست و پاهاى خسته، لرزان و بعضا بيمار بازنشسته ها با وضعيت بحرانى سازمان تأمين اجتماعى لرزان تر از قبل شـده اسـت. سازمانى كه قرار بـود باعث تأمين امنيت نسـبى بازنشسـته ها شود، اكنون به مركز بحران تبديل شده است. دولـت بـا بدهـى ۱۰۰هـزار ميليـارد تومانـى، بزرگ ترين بدهكار سـازمان تأمين اجتماعى است. مبلغـى كه نفس بازنشسـته ها را در سـينه حبس و نگرانى كسـانى را باعث شـده كه اكنون به سازمان تأمين اجتماعـى حق بيمه پرداخـت مى كنند تا در آينده بتوانند خيالشـان را بابت دوران بازنشستگى راحت كنند! به اين بدهى، فسـاد هـزاران ميليـاردى درون سـازمانى گذشـته را هم اضافه كنيد تا بدانيد اميد اول بازنشسته چرا كم كم به قهقرا مى رود. نوربخش مديرعامل كنونى سازمان تأمين اجتماعى مردادماه امسـال بود كه پس از نزديك به دو سـال سـكوت، خبر از فساد ۱۷هزار ميليارد تومانى اين سازمان در دولت گذشـته داد. وى گفت كـه رييس وقت تأمين اجتماعى با متهم نفتى كنونى كشور تفاهنامه اى به امضا رسانده كه حاصلش فسـادى به مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان شـده اسـت و پرونـده آن اكنون در جريان است. در كنـار اين گرفتارى ها بسـيارى از پيمانكاران نيز بـه اين سـازمان بدهكارند كه اين دسـت و پاى ً سـازمانى به عظمت ۳۵ ميليون نفر را كاملا بسـته است. محمدحسـن زدا، معاون فنى و درآمد سـازمان تأمين اجتماعى نيز در اولين روز هفته اعلام كرد كه ً تأمين اجتماعى در شـرايطى بحرانى است و عملا با ادامه روند كنونى تا چند سال آينده امكان پرداخت حقوق بازنشسته ها را ندارد. وى در مهم ترين بخش سـخنان خود گفت كه چنان چه دولت بدهى خود را پرداخت كند اين فروپاشـى را مى توانيم ۱۰ سال به تأخيـر بيندازيم! سـخنان وى هشـدارى واضح از وضعيت فعلى سازمان تأمين اجتماعى است. اين شرايط اسـفناك باعث شـده تا به جاى اول هر ماه، حقوق بازنشسـته ها به روزهاى بعد موكول شـود و صـداى بازنشسـته ها بلند شـود. بگذريم از همسان سـازى حقوق بازنشسـته ها كـه يكى از اصلى ترين مشكلات بازنشسته ها است! از اين مشـكلات مادى كه بگذريم نبود نقشه راه براى سـرمايه گذارى هاى مناسـب و عـدم قوانين شـفاف بـراى پيمانكارانى كه بـا اين سـازمان كار مى كننـد نيـز از ديگر مشـكلات مهمى اسـت كه گريبان اين سازمان را گرفته است. حال بايـد ديد كه بـا اين مشـكلات و همچنين مشـكل بدهى ۱۰۰هزار ميليـارد تومانـى دولت به تأمين اجتماعى، آيا اين سـازمان از پس مشكلاتش بر مى آيد يا كم كم بازنشسته ها بايد چشم به راه خانه ابدى باشند…!