۱۸۳۲ مناقصه – دانشگاه سمنان – توسعه فضای سبز

« آگهی مناقصه » دانشگاه سمنان در نظر دارد امور مربوط به باغبانی، احیا، نگهداری و توسعه فضای سبز واحدهای تحت پوشش خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای سوابق مفید در نگهداری فضای سبز واگذار نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود، از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۴ جهت آگاهی از […]

« آگهی مناقصه »

دانشگاه سمنان در نظر دارد امور مربوط به باغبانی، احیا، نگهداری و توسعه فضای سبز واحدهای تحت پوشش خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای سوابق مفید در نگهداری فضای سبز واگذار نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود، از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۴ جهت آگاهی از شرایط و دریافت مدارک شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

آدرس : سمنان ، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک، سازمان مرکزی، اداره امور عمومی.

« روابط عمومی دانشگاه سمنان»