۱۸۳۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان يزد- شبکه فاضلاب

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي همراه با ارزيابي كيفي ساده نوبت اول شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارت غيرعمراني( داخلي) نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به روش ساده به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد. رديف موضوع عمليات برآورداوليه ريال مدت اجرا […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي همراه با ارزيابي كيفي ساده

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارت غيرعمراني( داخلي) نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به روش ساده به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

رديف

موضوع عمليات

برآورداوليه

ريال

مدت اجرا

تضمين شركت در مناقصه ريال

۱

عملیات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه يك شهر يزد

۴٫۵۰۸٫۷۵۱٫۰۰۰

۱۲ ماه

( قابل تمديد تا ۳۶ ماه )

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

عملیات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه دو شهر يزد

۴٫۵۰۸٫۷۵۱٫۰۰۰

۱۲ ماه

( قابل تمديد تا ۳۶ ماه )

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بطور كلي شامل عمليات رفع حوادث و اتفاقات، شستشو و سمپاشي، تعميرات و نگهداري، رفع گرفتگي شبكه يا انشعابات حسب مورد بدون حفاري يا با حفاري همچنين ساير كارهاي لازم مطابق شرح خدمات و نقشه‌هاي اجرايي و دستور دستگاه نظارت

كليه پيمانكاران يا شركت هايي كه داراي گواهي صلاحيت بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي جمع آوري فاضلاب (صادره از سوي وزارت نيرو)  بوده و سوابق كاري مشابه در زمينه خدمات مذكور را نيز دارا مي‌باشند، مي‌توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۱۵ لغايت ۹۵٫۰۱٫۲۱ پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني www.abfayazd.ir و واريز هزينه اسناد به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام فرمايند. همچنين متقاضيان مي‌توانند با ارايه معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۶۴/۲۰۴۶۵۲۸ بانك ملت شعبه كاشاني يزد بابت خريد اسناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت ۷:۳۰ تا  ۱۴:۳۰ به نشاني مناقصه‌گزار واقع در شهر يزد، خيابان آيت ا… كاشاني ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. جهت كسب اطلاعات شماره ۳۱۶۴۱۵۵ -۰۳۵ اعلام و تصريح مي‌گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي‌باشد.

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۰ خواهد بود.

مراحل و زمان بازگشايي پاكات:

پاكت‌هاي مناقصه‌گران توسط كميسيون مناقصه‌اي كه در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ در محل اتاق جلسات كارفرما، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي‌گردد،  بازگشايي خواهد شد.

هزينه چاپ و انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

شركت آب و فاضلاب استان يزد سهامي خاص