۱۸۳۲مناقصه – شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان- تجهیزات

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران نوبت اول شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌ اجرایی بند (ج) از ماده (۱۲) قانون از محل اعتبارات طرحهای عمرانی، به منظور اجرای پروژه‌ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در […]

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌ اجرایی بند (ج) از ماده (۱۲) قانون از محل اعتبارات طرحهای عمرانی، به منظور اجرای پروژه‌ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل آورد.

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

۲- موضوع مناقصه: تهیه لوله، تجهیزات و عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از سه راهی زابل تا مخازن زون شرقی

۳- دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور طوس آب

۴- مبلغ برآورد اولیه: حدود ۲۴۰ میلیارد ریال

۵- مدت اجرای کار: ۱۵ ماه شمسی

۶- رشته و پایه پیمانکار: اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته آب (حداقل پایه ۳)

مناقصه‌گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۵ و دستورالعمل شماره ۶۹۴۳۲ مورخ ۹۴٫۰۴٫۳۰ دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب باشند.  

۷- تاریخ و مهلت استعلام ارزیابی کیفی:

مهلت تهیه استعلام ارزیابی کیفی هفت روز، از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی می‌باشد.

مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی پس از آخرین روز توزیع اسناد چهارده روز می‌باشد.

۸- نشانی دریافت و تحویل استعلام ارزیابی:‌

زاهدان- بلوار قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: ۳۳۴۴۵۲۱۳- ۰۵۴

لذا پیمانکاران حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته مذکور که ظرفیت کاری و ریالی مناسب را دارا می‌باشند، می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد ارزیابی را پس از واریز مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال به حساب بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان به شماره ۱/۳۷۷۷۸۵۵/۳۴۴ بنام شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه خریداری نمایند.

اسناد ارزیابی فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع ارزیابی تحویل خواهد شد.

آدرس وب سایت: www.abfasb.ir

اداره قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان