۱۸۳۲ آگهی – اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان- ابلاغ

                                   آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                     در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می‌گردد. مشخصات شخص حقوقی مشخصات برگه مورد ابلاغ زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف […]

                                   آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                    

در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می‌گردد.

مشخصات شخص حقوقی

مشخصات برگه مورد ابلاغ

زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف مالیاتی

کلاسه پرونده

واحد مالیاتی

نام شخص حقوقی

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

نوع درآمد

عملکرد سال

شماره و تاریخ ثبت

مبلغ مالیات

پویا گاز اردکان

۲۹۴

۱/۲/۷۷

اردکان

اشخاص حقوقی

۱۳۹۲

۵۷۵۶۲و ۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۴

۲۹۲

۷۷۸۱۲۲

مقتضی است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان به نشانی: اردکان خ امام جنب پارک شهر مراجعه فرمائید.

ماشااله حکیمی رئیس امور مالیاتی شهرستان اردکان