۱۸۳۲آگهی – امور مالیاتی شهرستان اردکان- اوراق مالیاتی

                                   آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                     در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می‌گردد. مشخصات شخص حقوقی مشخصات برگه مورد ابلاغ زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف […]

                                   آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                    

در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می‌گردد.

مشخصات شخص حقوقی

مشخصات برگه مورد ابلاغ

زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف مالیاتی

کلاسه پرونده

واحد مالیاتی

نام شخص حقوقی

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

نوع درآمد

عملکرد سال

شماره و تاریخ ثبت

مبلغ مالیات

سام پاک بندر

۶۲۸۷

۲۰/۱/۸۳

بندرعباس

حقوق

۱۳۸۸

۵۷۵۵۶و۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۲٫۲۱۴٫۱۴۷

۹۵٫۰۱٫۲۴

۲۱۳۹

۷۷۸۱۲۲

پایدار میهن یزد

۴۴۷۸

۲/۴/۷۹

یزد

حقوق

۱۳۸۸

۵۷۵۵۵و۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۰٫۳۱۶٫۸۰۲

۹۵٫۰۱٫۲۴

۲۰۲۶

۷۷۸۱۲۲

احیا گران پیشرونصب پارمیس

۳۶۸۴۳

۲۴/۲/۸۸

اصفهان

حقوق

۱۳۸۸

۵۷۵۵۷و۹۴٫۱۲٫۱۵

۱۹٫۱۷۲٫۲۵۷

۹۵٫۰۱٫۲۴

۲۱۲۷

۷۷۸۱۲۲

مقتضی است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان به نشانی: اردکان خ امام جنب پارک شهر مراجعه فرمائید.

ماشااله حکیمی رئیس امور مالیاتی شهرستان اردکان