۱۸۳۳مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- تبدیل سیم هوایی به کابل

آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران  جهت اجرای پروژه‌های تبدیل سیم هوایی به کابل، توسعه و احداث و بازسازی شبکه‌های توزیع نیروی برق استان بوشهر شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، و به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه یک […]

آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران 

جهت اجرای پروژه‌های تبدیل سیم هوایی به کابل، توسعه و احداث و بازسازی شبکه‌های توزیع نیروی برق استان بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، و به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله‌ای

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

ریال ارزیابی

موضوع ارزیابی

۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه‌های تبدیل  سیم هوایی به کابل، توسعه و احداث و بازسازی شبکه‌های توزیع نیروی برق استان بوشهر

 

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه شرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این زمینه را دارند دعوت بعمل می‌آید.

· تاریخ فروش اسناد ارزیابی : ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵ لغایت ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱

·  تاریخ تحویل پاکات  ارزیابی: ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۵ ساعت ۱۱

· تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی : ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۵ ساعت ۱۳

۱-   اسناد ارزیابی را از طریق مراجعه به سایتهای زیر دریافت و به آدرس بوشهر، خیابان امام خمینی (ره)، شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، طبقه دوم، امور تدارکات تحویل و در یک 

پاکت ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۳۳۳۳۲۷۱۵-۰۷۷ واحد مناقصات تماس حاصل فرمایند .

۲-    سایت اینترنتی معاملات توانیر http://tender.Tavanir.org.ir

۳-   سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران http://iets.mporg.ir

به مدارک فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد .

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر