۱۸۳۳ مزایده – شهرداری قاین – فروش گل

آگهي مزایده نوبت اول موضوع: فروش محصول گل محمدی باغ گلها از طریق مزایده شرایط مزایده: ۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری قاین مراجعه نمایند. ۲- ارائه سپرده و شركت در مزایده ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳- فروش اسناد مزایده از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۱۶ لغايت ۹۵٫۰۲٫۰۱ می‌باشد. ۴- آخرين […]

آگهي مزایده

نوبت اول

موضوع: فروش محصول گل محمدی باغ گلها از طریق مزایده

شرایط مزایده:

۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری قاین مراجعه نمایند.

۲- ارائه سپرده و شركت در مزایده ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳- فروش اسناد مزایده از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۱۶ لغايت ۹۵٫۰۲٫۰۱ می‌باشد.

۴- آخرين مهلت تحويل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداري روز شنبه۹۵٫۰۲٫۰۴ می‌باشد.

۵- زمان بازگشايي پاكات ساعت ۱۰ صبح روز ‌یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۵ در محل شهرداری خواهد بود.

۶- در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده برنده يا برند‌گان مزایده به نفع شهرداری قاین ضبط خواهد شد.

۷- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

۸- هزینه‌ چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

۹- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۳-۳۲۵۲۲۰۸۱-۰۵۶ شهرداری قاین حوزه خدمات شهری دایره فضای سبز تماس حاصل نمایید.

مجتبی نوروزی- شهردار قاین