۱۸۳۳ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- مرغ منجمد

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۱) نوبت اول فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد مرغ منجمد مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه  رسمی برای دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر ظرف مدت ۴ روز از ساعت ۸ […]

آگهی مناقصه عمومی

(شماره ۱)

نوبت اول

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد مرغ منجمد مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه 

رسمی برای دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر ظرف مدت ۴ روز از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی: تهران- خیابان پیروزی- فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- مرکز تهیه و خرید مراجعه نمایند. 

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۵۷۴۴۳۹۲ تماس حاصل نمایند.

این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

ارائه مدارک و سایر اطلاعات لازم در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر خواهد بود.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی