۱۸۳۳ مزایده – شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان- فروش خطوط تلفن همراه

آگهي مزايده عمومي شماره ۹۵/۶۶ ۱- نام مزايده‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان ۲- موضوع مزايده : رديف موضوع مزايده شماره مزايده تاريخ برگزاري مزايده ساعت برگزاري مزايده ۱ مزايده فروش خطوط تلفن همراه ۹۵/۶۶ ۹۵٫۰۱٫۳۱ ۹/۳۰ صبح   ۳- زمان دريافت اسناد مزايده : از  تاريخ سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۷ لغايت ۹۵٫۰۱٫۲۱ در ساعات اداري ۴- آدرس […]

آگهي مزايده عمومي

شماره ۹۵/۶۶

۱- نام مزايده‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

۲- موضوع مزايده :

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

۱

مزايده فروش خطوط تلفن همراه

۹۵/۶۶

۹۵٫۰۱٫۳۱

۹/۳۰ صبح

 

۳- زمان دريافت اسناد مزايده : از  تاريخ سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۷ لغايت ۹۵٫۰۱٫۲۱ در ساعات اداري

۴- آدرس محل خريد و تحويل اسناد: اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي شركت توزيع برق استان اصفهان

۵- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزارريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

۶- زمان تحويل اسناد: حداكثر يك ساعت قبل از زمان بازگشايي اسناد مزايده (جدول فوق)

۷- محل برگزاري مزايده: سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان

۸- ضمانتنامه شركت در مزايده : سپرده لازم براي شركت در مزايده به مبلغ ۱۰ % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمديد به درخواست 

شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷

۹- هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه‌هاي مناقصه مزايده و نصف جهان بعهده برنده مزايده ميباشد.

۱۱- داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱۳-۳۶۲۷۳۰۱۱ داخلي ۲۷۰ واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.

 ۱۲- اسناد و مدارك كامل  اين مزايده درسايتهاي  اينترنتي ذيل نيزقابل دسترسي مي‌باشد

۱- سايت معاملات توانير با آدرس http://tender.tavanir.org.ir

۲- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir

              ۳ – سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان- امور تداركات و انبارها