۱۸۳۳ آگهی – اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان- اوراق مالیاتی

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                     در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ میگردد. مشخصات شخص حقیقی مشخصات برگه مورد ابلاغ زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف مالیاتی کلاسه پرونده واحد مالیاتی نام‌ و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ […]

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                    

در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ میگردد.

مشخصات شخص حقیقی

مشخصات برگه مورد ابلاغ

زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف مالیاتی

کلاسه پرونده

واحد مالیاتی

نام‌ و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

محل صدور

نوع درآمد

عملکرد سال

شماره و تاریخ ثبت

مبلغ مالیات

روح اله خستو

۵۳۵۶

۱۳۵۹

تهران

مشاغل

۱۳۹۲

۱۷۵۶۷

۱۳۹۴٫۱۲٫۱۳

۵٫۱۹۳٫۳۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۵

۱۶۷۴

۷۷۸۲۱۲

 

مقتضی است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان به نشانی: اردکان خ امام جنب پارک شهر مراجعه فرمائید.

ماشااله حکیمی رئیس امور مالیاتی شهرستان اردکان