اجراى برجام زمينه ساز همكارى هاى جديد منطقه اى است

على شــمخانىدبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: اجرايى شــدن برجام و رفع برخى محدوديت هاى غيرقانونى در مناسبات خارجى ايران، زمينه ساز برداشتن گام هاى جديد در همكارى هاى منطقه اى و بين المللى است. به گزارش مهر، على شــمخانى در ديدار فالح فياض، مشــاور امنيت ملى عراق اظهار كرد: عراق متحد و يكپارچه به […]

على شــمخانىدبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: اجرايى شــدن برجام و رفع برخى محدوديت هاى غيرقانونى در مناسبات خارجى ايران، زمينه ساز برداشتن گام هاى جديد در همكارى هاى منطقه اى و بين المللى است. به گزارش مهر، على شــمخانى در ديدار فالح فياض، مشــاور امنيت ملى عراق اظهار كرد: عراق متحد و يكپارچه به زودى به جايگاه واقعى خود در عرصه هاى سياســى، اقتصادى و امنيتى در سطح منطقه اى و بين المللى باز مى گردد. دبير شوراى عالى امنيت ملى موفقيت هاى مستمر ارتش و نيروهاى مردمى عراق در مقابله با تروريســم تكفيرى را حاصل افزايش انسجام سياسى و امنيتى، نفوذ مرجعيت آگاه و پيش رو و درايت رهبران هوشــمند و مقاومت مردم صبور اين كشور دانست. وى با تأكيد بر اولويت هاى راهبردى جمهورى اسلامى ايران در زمينه روابط همه جانبه با همسايگان گفت: اجرايى شدن برجام و رفع برخى محدوديت هاى غيرقانونى در مناسبات خارجى ايران، زمينه ساز برداشتن گام هاى جديد در همكارى هاى منطقه اى و بين المللى است.