صدور ضمانت نامه هاى ارزى شرط حضور ايران در مناقصات بين المللى

    على صالح آبادى به محدوديت صدور ضمانت نامه هاى ارزى و چالش تأمين مالى صادرات خدمات فنى و مهندسى به عنوان دو چالش مهم در حوزه صادرات خدمات فنى و مهندســى اشاره كرد. به گزارش موج، مدير عامل بانك توسعه صادرات با بيان اين نكته كه يكى از حوزه هاى بسيار مهم در […]

 

 

على صالح آبادى به محدوديت صدور ضمانت نامه هاى ارزى و چالش تأمين مالى صادرات خدمات فنى و مهندسى به عنوان دو چالش مهم در حوزه صادرات خدمات فنى و مهندســى اشاره كرد. به گزارش موج، مدير عامل بانك توسعه صادرات با بيان اين نكته كه يكى از حوزه هاى بسيار مهم در بخش صادرات، خدمات فنى و مهندسى است، گفت: در شــرايط فعلى اين خدمات به چند دليل محدود شده است كه يكى از ايــن دلايل به ضمانت نامه هاى بانكى مربوط مى شــود. وى افزود: اگر ما بخواهيم صادرات خدمات را افزايش دهيم، بايــد بتوانيم ضمانت نامه هاى ارزى صادر كنيم؛ چراكه پيمانكار ايرانى براى شركت در مناقصه طرح هاى بين المللى نيازمند صدور انواع ضمانت نامه است. به گفته صالح آبادى اين ضمانت نامه ها شامل ضمانت پيش پرداخت و ضمانت حســن انجام پروژه و ساير ضمانت ها خواهد بود كه اميد مى رود با لغو تحريم ها محدوديت هاى موجود در اين حوزه نيز مرتفع شود. وى همچنين با اشــاره به چالش تأمين مالى صادرات كه محدوديت دوم را در بعد صادرات خدمات فنى و مهندسى ايجاد كرده است، گفت: ما بايد پيمانكاران خود را در خارج از كشور فاينانس كنيم. صادركنندگان حوزه خدمات زمانى در اين حوزه موفق خواهند بود كه يك بانك داخلى فعاليت هاى آن ها را پشتيبانى نمايد و زمينه صادرات پايدار را به ً و به تنهايى قادر به اين شــكل فراهم كند. به گفته صالح آبادى در اين جا، بانك صرفا اين تأمين مالى و پشتيبانى گسترده نخواهد بود؛ چراكه عمده منابع بانكى ما صرف ســرمايه در گردش بنگاه ها مى شــود. وارد كردن مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى و گشايش اعتبار در كشورهاى خارجى به نفع صادركننده داخلى از مواردى است كه بانك قادر است براى تأمين و تشويق صادرات خدماتى انجام دهد. مدير عامل بانك توســعه صادرات با تأكيد بر اين نكته كه در دوره پساتحريم نيز عمده منابع ما براى تأمين سرمايه در گردش در نظر گرفته شــده است، گفت: طرح هايى كه در مراحل نخستين قرار دارند، نيازمند تعيين يك منبع قوى و مشخص براى پشتيبانى مالى هســتند و حتى مى توانيم در پروژه هاى بزرگ و در ســطوح وســيع تأمين مالى، از تأمين مالى مشترك يا «كوفاينانس» توسط بانك هاى خود و بانك هاى بين المللى اســتفاده كنيم. اين مورد در اگزيم بانك هاى آسيا مطرح شده و پس از لغو تحريم ها امكان دسترســى به اين انواع تأمين مالى وجود خواهد داشت. صالح آبادى در ادامه با اشــاره به اين كه يكى از محورهاى اساسى براى اجراى اقتصاد مقاومتى، كمك به توليد داخل در بعد صادرات محور آن اســت، مؤلفه هاى يــك توليد صادرات محور را برشــمرد. به گفته وى رقابت پذيرى در ســطح بين الملل يكــى از اين مؤلفه هاى مهم اســت. به عقيده صالح آبادى توليد داخل زمانى مى تواند رقابت پذير باشد كه با بالا ترين كارايى ممكن توليد شود.