۱۸۳۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین- خدمات پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۰۲/۹۵) نوبت اول شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خدمات پشتیبانی نیروی حراست خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته  باشد واگذار نماید. لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت به عمل […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۰۲/۹۵)

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خدمات پشتیبانی نیروی حراست خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته 

باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت به عمل می‌آید از تاریخ ۲۱/۰۱/۹۵ لغایت ۹۵٫۰۱٫۲۹ جهت دریافت اسناد مناقصه با  به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش 

واریزی به مبلغ ۲۱۸٫۰۰۰ (دویست و هجده هزار)ریال به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۸۳۳۳۶۶۰۰۳ بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین 

(غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر ۲۰ جاده مسجد سلیمان – شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین (اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران – 

خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک ۶۷- واحد ۲ مراجعه نمایند، ضمنا شماره تلفن ۳۴۴۶۰۹۵۶-۰۶۱ آماده پاسخگویی به سئوالات داوطلبان می‌باشد.

مدارک ذیل الزامی می‌باشد:

۱٫دارا بودن صلاحیت پیمانکاران از مراکز ذیصلاح (وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) الزامی می‌باشد.

الف – نوع مناقصه: عمومی – یک مرحله‌ای

ب- محل اعتبار پروژه: از محل بودجه جاری نیروگاه رامین می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ ۱٫۳۹۳٫۵۳۲٫۹۹۴ ریال (یک میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و پانصد و سی و دو هزار و نهصد و نود و چهار) ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه و همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده شدن به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات)

حق درج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

www.raminpower.ir