تصمیمات درست شرط آسان شد موفقیت

تهیه، تنظیم و ترجمه: حامد رفیع زاده‌ـ رامین شاهی-هادی میرزاده چکیده این مقاله مفهوم ارزش کسب وکار و تجارت را در تکنولوژی یادگیری معرفی می‌کند و رویکردی را نشان می‌دهد که چگونگی ارزیابی ارزش کسب وکار در تکنولوژی یادگیری را در زمینه آموزش عالی براساس یک مطالعه موردی دانش محاسباتی وحوزه‌های مشابه را نشان می‌دهد. […]

تهیه، تنظیم و ترجمه: حامد رفیع زاده‌ـ رامین شاهی-هادی میرزاده

چکیده

این مقاله مفهوم ارزش کسب وکار و تجارت را در تکنولوژی یادگیری معرفی می‌کند و رویکردی را نشان می‌دهد که چگونگی ارزیابی ارزش کسب وکار در تکنولوژی یادگیری را در زمینه آموزش عالی براساس یک مطالعه موردی دانش محاسباتی وحوزه‌های مشابه را نشان می‌دهد. موضوع علوم محاسباتی به عنوان یک طرح مطالعاتی توصیف شده در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این رو یک حوزه چند رشته‌ای است که دانشجویان را از زمینه‌های مختلف وعلوم محاسباتی جذب می‌کند و هر دو محیطی طبیعی برای ترویج روش‌های یادگیری مشترک و مقررات مشترک و هماهنگ رشته‌ها ترویج می‌یابد و چنین محیطی نیاز به فرایندهای مدیریتی ساده‌تر دارد، این مقاله بر اساس مطالعه موردی بالا محرک‌‌‌ها و عوامل درست اجرای تکنولوژی یادگیری را در زمینه آموزش عالی نشان می‌دهد. سرانجام مدل اثرات تقسیم شده تأثیر فن آموزش و پرورش، تکنولوژی و مدیریت را بر عوامل انگیزه و تندرستی را نشان می‌دهد و با هم باعث تعمیم سطح pw در تست HE می‌شوند.

۱-مقدمه

این مقاله مفهوم ارزش تجارت و کسب و کار را در تکنولوژی یادگیری در HE معرفی می‌کند و چگونگی ارزیابی ارزش کسب و کار در تکنولوژی آموزش در آموزش عالی را براساس مطالعه موردی در علوم محاسباتی توصیف می‌کند این مطالعه موردی در ACET ساخته شد و رشته‌های بعد از فارغ التحصیلی را مدیریت می‌کرد: MSC در محاسبه شبکه مرکزی، ایراسی- موس ماندوس- MSC در شبکه و محاسبه متمرکز تجارت الکترونیکی و شبکه و MSC در علوم محاسباتی از طریق تحقیق. تلاش‌هایی بر گزینه‌های علمی‌متمرکز شده‌اند که در این رشته‌های MSC وجود دارند از آن جایی که این‌ها ماژول‌های مهم هر موضوع هستند که همه دانشجویان را قبل از انتخاب یک مشخصه به ثبت می‌رساند. ماژول‌هاو ضرایب ‌سؤال موضوع، مهارت‌های انتقال پذیر را با محاسبات شبکه به منظور تحویل مجموعه گروه براساس پروژه ترکیب می‌شوند، که نتایج تشکیل دهنده از طریق هر دو ضریب و با استفاده از فعالیت‌های یادگیری خلاق و مشترک از یکی به یادگیری CCCP استفاده می‌شود، الگوریتم‌هایی برای پایگاه داده و استنباط شناخت استفاده می‌شود که پروژه تیم توسعه مبتنی بر پروژه‌های تحقیق فردی هستند که اعضای گروه انجام می‌دهند، کسب و کار الکترونیکی و هوش محاسباتی نیز از ارزیابی تیم استفاده می‌کنند، ومهارت‌های تحقیق بعد از فارغ التحصیلی را از طریق گزارش تیم ارزیابی می‌شود که راه‌حل الگوریتمی برای تعیین مسأله محاسباتی را مطرح می‌سازد و مدل‌سازی محاسباتی نیازمند دانشجویانی است که در مجموعه‌ای از سمینارهای صنعتی از بخش ریاضیات را در بر می‌گیرد و با همتاهایشان در سطح کارشناسی ارشد ریاضیات کار می‌کنند. معرفی جزیی تر از اجرای فعالیت‌های CCCP و سایر تجربیات تیم در ICCS12، ششمین کارگاه تدریس علوم محاسباتی در ۲ و نیز در حوزه موضوع علوم محاسباتی به عنوان طرحی برای رویکرد توصیف شده در این مقاله به عنوان حوزه‌ای چند رشته‌ای بود که دانشجویان را از زمینه‌های مختلف، و علوم محاسباتی را جذب می‌کرد و در محیط طبیعی روش‌های تعلیم مشترک و مقررات مشترک رشته‌هارا جذب می‌کرد و نیاز به فرایندهای مدیریتی ساده تر داشت. ارزش کسب وکار در IT یک حوزه در حال ظهور است که از طریق صنعت محرک هدایت شده است. کتاب‌های جدیدی درباره این موضوع توسط ام- کارلی و دی- اسوارد و شرکت اینتل نوشته شده است. همچنین یک مؤسسه ارزش نوآوری IVI در دانشگاه ملی ایرلند قرار گرفته رویکرد مطرح شده معیارهای اصلی ارزیابی ارزش کسب وکار در IT را معرفی می‌کند. این معیار در پیوند با تعریف خط مبنا، تعریف نوآوری‌های IT تعریف می‌شود و بازه تولیدی پیش‌بینی را تعریف می‌کند و ROI را در خط زمانی مشخصی ارزیابی می‌کند، مثلا دیوید اسوارد تعریف زیر را درباره ارزش کسب و کار تعیین می‌کند که در شرکت اینتل پذیرفته شده است.

ارزش کسب و کار مزیتی برای گروه‌های تجاری است که برحسب دلار نشان داده شده است که در نتیجه راه‌حل‌های تکنولوژی اطلاعات یا خدماتی به وجود آمده‌اند که از طریق یک یا چند مورد زیر استدلال می‌شوند.

توزیع مستقیم به درآمد یا وضعیت بازار شرکت قابل تحویل و نتایجی که از حل چالش‌ها و نیازهای کسب وکار مشتری حمایت می‌کند.

رشد مالی هدایت شده از سود‌ها و پس اندازهای حاصل هزینه‌های مشتری

نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری تکنولوژی که باعث پیشرفت صنعت می‌شوند. همکاری وتشریک مساعی نویسنده با IVI در حوزه بررسی ارزش تجارت وکسب وکار برای رویکرد IT وایده‌های بخش خصوصی یعنی در محیط دانشگاه بنابراین رویکرد از نقطه نظر تعریف ارزش کسب وکار و معیارهایی برای محیط دانشگاهی است. هرزبرگ در مطالعاتش عوامل اصلی انگیزه برای کار را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که مجموعه عوامل قابل مقایسه‌ای در زمینه‌های آموزشی وجود دارند و می‌توانند با استفاده از روش هرزبرگ استنباط شوند. در مطالعه‌‌اش هرزبرگ عوامل سطح اول و سطح دوم و اثرات آن را تعریف می‌کند.

براساس مطالعات هرزبرگ عوامل سطح اول در زنجیره‌های درازمدت و کوتاه مدت استفاده می‌شوند که ظاهراً بالا‌ترین درصد در سطح اول هستند: ۱- کسب موفقیت و ۲- شناسایی ۳- کار ۴- مسؤولیت پذیری ۵- پیشرفت ۶- دستمزد ۷- توانایی رشد ۸- روابط بین فردی ۹- موقعیت‌ها۱۰- روابط بین فردی برتر ۱۱- روابط بین فردی- همکاران ۱۲- مقررات تکنیکی ۱۳- سیاست شرکت و مدیریت ۱۴- شرایط کار ۱۵- زندگی شخصی ۱۶- امنیت شغلی

هرزبرگ همچنین عوامل پیوند درونی را ملاحظه می‌کند: ۱- ارتباط نزدیک موفقیت و شناخت ۲- ارتباط موفقیت با شناخت، مسؤولیت پذیری در کار ۳- ارتباط موفقیت با دستمزد و کار.

هرزبرگ همچنین عوامل بهداشت را معرفی می‌کند ۱- سیاست شرکت و مدیریت ۲- مقررات تکنیکی ۳- دستمزد ۴- روابط بین فردی ۵- شرایط کاری

انگیزه در مفهوم آموزش در بخش ۲ بررسی می‌شود. عوامل انگیزه در مفهوم HE در بخش ۳ معرفی می‌شود و مثالی از رویکرد چگونگی ارزیابی ارزش کار در LTL در زمینه HE با مطالعه موردی ACET در بخش ۴ و ۵ به ترتیب ارایه می‌شود. تحصیل‌ها، نتایج و کلیات در بخش ۶ معرفی می‌شود.

انگیزه زمینه آموزشی

آنچه دانشجویان را در انجام بهتر کار‌ها به انگیزه وا می‌دارد و چگونگی پیشرفت آن‌ها در این زمینه‌ها بار‌ها و بار‌ها توصیف شده است. چیسکرینگ و گامسون در کارشان ۷ اصل را برای عمل خوب در آموزش فارغ‌التحصیلی ارایه کردند:

۱-تعامل استعدادهای فکری دانشجویان- اظهار سنجی برخورد‌ها در داخل و خارج از کلاس درس

۲- تشریک مساعی و همکاری دانشجویان- فعالیت‌های یادگیری مشترک

۳- تشویق آموزش و یادگیری فعال- در همه بخش‌های سیکل یادگیری مطرح می‌شود: متمرکز، بازتاب، جذب و عمل

۴-بازخورد ترویج- پذیرش از طریق گفت‌و‌گو با معلمان و همسالان

۵- تأکید بر زمان مناسب کار و تأثیر استفاده از آن

۶- ارتباط پیش‌بینی‌های بالا- به استثنای نتایج بالا و تلاش‌های فرضیه‌ای اضافی

۷- توجه به سبک‌های مختلف یادگیری – مدل تمرکز دانشجویان در حسابداری در زمینه شناخت منفرد‌سازی در تجربیات

۷ اصل در تئوری آموزش طبقه‌بندی می‌شوند و یک پرینت آبی برای مدیریت و فرایندهای تدریس ایجاد می‌کند. مشاهداتی در موازات بین انگیزه‌های هرزبرگ واین ۷ اصل وجود دارد

جدول یک: رابطه بین اصول عمل خوب در HE و محرک‌های هرزبرگ اگر ما به اجرای تکنولوژی تعلیم آموزش عالی می‌نگریم ‌سؤال شناسایی این عوامل سالم و محرک‌هایی در خصوص فرایندهای یادگیری و تعلیم می‌باشد.

کدام عوامل تندرستی و سلامتی و محرک‌ها در توجه به فرایندهای یادگیری هستند؟

چگونه تکنولوژی مناسب می‌تواند محرک‌ها را افزایش داده و عوامل تندرستی و سلامتی را آسان کند.

۳- عوامل انگیزشی در زمینه آموزش عالی

۱-۳- محرک‌های اصلی و عقاید اصلی

محرک‌های اصلی تحقیق و تعلیم رهبری هستند و نمای درستی از تحصیلات آکادمیکی و صنعت ایجاد می‌کند و انتظارات دانشجویان را برآورده می‌سازد. یکی از این محرک‌هاافزایش ثابت تقاضا در تعلیم محدود کارکنان ترکیب شده با بودجه‌های منجمد و یا کاهش بودجه است. این برای کارآیی بیش‌تر نامیده می‌شود. یکی از فرصت‌های موفقیت این است که راه‌حل‌های کارآمدی در IT به منظور ارتقای اولین فرایند یادگیری از طریق رویکردهای جدید اجرایی و سپس کاهش زمینه‌های مدیریت از طریق فرایندهای مدیریتی ساده و تمرکز زدایی از عناصر تدریس و ارزیابی‌های فرمانبرداری از طریق سیستم مدیریت آموزشی یا محیط یادگیری مجازی VLE به وجود ‌آید. هرد می‌توانند ارتباطی مستقیم بین دانشجویان و مدرسین و بازخوردی سریع به دانشجویان ایجاد می‌کنند. در مورد ماه در مرکز تکنولوژی‌های محاسباتی پیشرفته، ACET در دانشگاه ادبیات، UK، باید بودجه از نقطه نظر کارکنان بهینه‌سازی می‌شود و این باعث جایگزینی دو منشی با چند دانشجوی فارغ‌التحصیل MSC/PHO می‌شود که مشاغل منشی‌گری را به صورت پاره وقت و در زمان معرفی راه‌حل‌های جدید IT و بهینه‌سازی. جریان‌های کاری در ادارات انجام می‌دهد و همچنین سیستم جدید برنامه الکترونیکی برای برنامه‌های کارشناسی ارشد را معرفی می‌کند و سپس زمان مدیریت و زمان سروکار گذاشتن دانشجو با این برنامه‌هارا بهینه‌سازی و کاهش دهد. نویسنده معتقد است که این رویکرد در رسیدن به اهداف ارزش کسب و کار IT نه تنها در شرایط مالی در اجرای راه‌حل IT از طریق ارزیابی تأثیر آن بر پارامترهای انتقادی منتخب برای اهداف استراتژیکی مرکز ACET بلکه در شرایط تحقیق و آکادمیک باعث افزایش کیفیت خروجی و بازدهی و آکادمیک ونیز همکاری مشترک تحقیق بین‌المللی می‌شود، در ادامه رویکرد هرزبرگ نویسنده در مجموعه پرسش‌نامه را برای دانشجویان تعریف می‌کند و یکی را برای پروفسور‌ها و معلمین وسعت می‌بخشد. ‌سؤال درباره ی تشخیص عوامل رضایتبخش با استفاده از IT است.

۲-۳- تعریف عوامل انگیزش در زمینه HE

سطح رضایت انگیزه دانشجویان در دو سال و در دریافت ۳ برنامه MSC عبارت است از: MSC در محاسبه مرکز شبکه. MSC موندوس- فارمیوس در زمینه شبکه و محاسبه متمرکز تجارت الکترونیکی و MSC در علوم محاسباتی از طریق تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. همه دانشجویان ضرایبی در برنامه‌های بالا را در نظر می‌گیرند و بر مجموعه‌ای از پرسش‌نامه‌های ذکر شده در بالا تأکید می‌ورزند. تحلیل پاسخ‌ها به عقیده من و در ادامه عوامل انگیزش و تندرستی در زمینه HE کشف می‌شود که با تئوری هرزبرگ ارتباط نزدیکی دارد. تحلیل‌های اول پاسخ‌های دانشجویان را بررسی کنید. عوامل انگیزشی که از بررسی‌ها به دست آمده در زیر ارایه شده است:

موفقیت‌ها(شرایط مهمی برای آسان شدن موفقیت وجود دارد. مثلاً شرکت در انجمن آلومنی، نوشتن مقالاتی برای کنفرانس سالیانه MSCS و غیره).

باز شناسایی در زمینه HE از طریق کارهای ارزشمند، درجه نهایی و نمرات درگیری و مشارکت دانشجو

روش‌های تعلیم- ضرایب به خوبی ساختار بندی و متوازن شده‌اند، فرصت خوبی برای گفت‌و‌گو با معلمین فراهم آمده است.

بازخورد- خوب، مکانیزم‌های بازخورد بیش‌تر در پایان هر ضریب موردنیاز، بازخورد جمع‌آوری شده برای کل برنامه به صورت قانونی، بازخورد بیش‌تر موردنیاز است وامتیازات دیر انتشار یافته‌اند. جنبه‌های تکنولوژی آموزش را آسان می‌کند. دانشجویان و ویژگی‌های کلیدی را طراحی می‌کنند از قبیل: قابلیت دسترسی ۷/۲۴، کنترل دسترسی به داده و متن دستیابی به مقالات، اجتماعات، ویکی‌ها، توانایی ارایه کار به صورت الکترونیکی ۷/۲۴، ابزارهای همکاری آنلاینی برای تبادل اطلاعات و همکاری در پروژه .

همه دانشجویان به صورت مثبت و بدون منفی رتبه‌بندی می‌کنند و تنها که تکنولوژی به‌کار رفته رضایت بخش بوده واستفاده از ابزارهای همکاری و ارتباطی آسان بوده است.

تعامل با پروفسور‌ها و، تعامل خوب معلم- دانشجو، مشارکت فعال در فرایندهای یادگیری، پروفسورهای روشنفکر برای کمک و بحث و معلمین و ناظرین همیشه آماده کمک هستند معلمین همیشه در دسترس هستند و ارتباط با برخی از معلمین سخت است.

قابلیت رؤیت

اکنون در بررسی عوام تندرستی این عوامل تعریف می‌شوند:

حمایت IT (ویژگی‌ها و اعتبار تکنولوژی به‌کار رفته) به‌طور مثبت و بدون منفی طراحی شد و نشان داد که آموزش مناسب بوده و منفی هدایت درک مستقیمی داشته است وتعاملات متقابل معمولاً کاربران مهربان بدون کمک آنلاینی به آسانی قابل دستیابی بود و زمان پایین سیستم کاهش می‌یافت. همه دانشجویان به صورت مثبت و بدون منفی رتبه‌بندی می‌شوند که محیط‌های به‌کار رفته برای هدایت آسان بود. محتوا و ارزیابی برنامه مطالعه‌ـ کنفرانس ادبی خوب، کیفیت خوب، چند روش کاربری، کنفرانس آنلاینی، دسترسی آسان، وابستگی بیش‌تر ضریب‌‌ها نامگذاری برای محتوا گاهی اوقات موردنیاز است و اهداف تقریباً آشکار هستند و میزان ارزیابی‌‌ها تا حدودی بالاست.

کیفیت تدریس، ترکیب بین کنفرانس‌‌ها و سمینار‌ها بسیار خوب است، برخی از کنفرانس‌‌ها بسیار عمیق هستند، گاهی اوقات مرحله آموزش بسیار سریع است، ضرایب به خوبی ساختار بندی شده‌اند، کنفرانس‌‌ها از طریق سمینار‌ها تکمیل شده‌اند، دانشجویان به محدودیت هل داده می‌شوند. احتمالاً از طریق تحقیق مناسب به اهداف می‌رسند.

منابع یادگیری و تعلیم، همکاری همیشه ایجاد نمی‌شود، خوب، متعادل، همیشه عناصر کافی، توصیفات واضح‌تر موردنیاز است.

حمایت مدیریت، همه مثبت و بدون منفی بودند، تنها ۵ پاسخ منفی وجود داشت. دانشجویان می‌دانند که با مدیریت ارتباط برقرار نمایند و حمایت در یادگیری وجود دارد. اطلاعات در طی زمان مشخص می‌شود. برخی از دانشجویان، خوب، خیلی خوب، معاونت خوب سازماندهی شده، همکاری خوب را علامت زده‌اند.

سازمان و حمایت از دانشجویان، همه دانشجویان با حمایت مثبت و بدون منفی رتبه‌بندی می‌شوند و تنها یک مورد منفی وجود دارد. برخی از دانشجویان کامنت های، حمایت خوب، کنفرانس‌های دانشجویی با مشارکت بالا می‌گذارند.

عوامل انگیزش و تندرستی در HE در جدول زیر خلاصه می‌شود.

عوامل تندرستی و انگیزشی برای دانشجویان

موفقیت‌ها و تصدیق دو تا از مهم‌ترین عوامل انگیزشی برای دانشجویان بودند. درگیری بیش‌تر دانشجویان و مشارکت نیز برای آن‌ها و درگیری آنلاینی جدید آن‌‌ها مهم و بسیار ارزشمند بود و به تعامل با پروفسور‌ها در طول مطالعه نیز اشاره می‌شد. ویژگی‌های تکنولوژی آموزشی را آسان می‌کرد که محرک‌های اصلی بودند. روش‌های تدریس و بازخورد برای پیشرفت آن‌ها و موفقیت بیش‌تر بسیار مهم ملاحظه می‌شد.

در کنار تندرستی، حمایت IT می‌توانست به وضوح دیده شود و دانشجویان در صورتی که ارتباط آهسته صورت می‌گیرد خوشحال بودند وارتباط بد پایگاه نرم افزاری عملکرد موردنیاز را برای دانشجویان فراهم نمی‌ساخت.

ما انتظار داریم که بتوانیم عملکرد دانشجویان را افزایش دهیم و انعطاف‌پذیری بیش‌تری در نمای موضوع به وجود آوریم بتوانیم حوزه‌های نزدیک و بدون وجوه اعطاهای PG را توسعه دهیم همه این‌ها در برگشت به افزایش تصدیق بین‌المللی و قابلیت استخدام دانشجویان کمک می‌کند.

تعریف CMT- IT در مفهوم HE

۵-ارزیابی ارزش کسب و کار در سطح PG

در مورد ACET تحلیل سطح توانایی مدیریت IT در ارزش‌های کسب و کار از طریق ارزیابی مدیریت رشته‌ها و شناسایی فرایندهای مدیریت انجام شد.

فرایندهای صرفه‌جویی در وقت

فرایندسازی کار کلاسی

جمع‌آوری امتیازات

فرایندسازی برنامه‌های دانشجویی

تهیه مقالات برای دانشجویان

فرایندهای تکراری:

اطلاعاتی برای تعلیم کارکنان

اطلاعات اصلی درباره عملکرد دانشجویان

مخارج متحمل شده به دلیل روش کاری مشخص:

انتشار مقالات اعانه

طبقه‌بندی کپی‌های مقاله از کار وغیره

تصمیم‌گیری برای یکپارچه‌سازی LMS گرفته شد و صددرصد در سیستم‌های مختلف دانشگاهی در رشته مدیریت و مدیریت به عنوان اجرای برنامه سیستم الکترونیکی ما استفاده شد، بنابراین در مثال اول یک دانشجوی PHD/MSC (ارشد و دکترا) به جای یک منشی به منظور انتقال خطرات به مقاله با استفاده از تخته سیاه VBLE استفاده شدند و ثانیاً دو MSC تحت بررسی با حمایت یک دانشجوی دکترا رشد یافتند و برنامه الکترونیکی برنامه‌هایی در قالب موردنیاز علوم ایجاد کرد. به علاوه یک دانشجوی دکترا خود را درگیر اجتماعات دانشجویی، چت روم و سایر ابزارهای توانمندسازی برقراری ارتباط دانشجو با موارد فعلی می‌کرد قبل از این‌که در برنامه ثبت نام کنند.

بنابراین ما می‌توانیم رشته مدیریت و اجرای تکنولوژی یادگیری را اینگونه خلاصه کنیم.

مرحله ۱: هزینه سرمایه‌گذاری کارآمد در جهت ارایه خدمات (سطح ۲ CMF) کاربرد تأکید شده از VLE در مورد ما. این همچنین از VIW از طریق سه سطح پاداش در مؤسسات در سیستم‌های MSC استفاده می‌کرد. همه کنفرانس‌‌ها از ۳ دانشگاه‌ها صورت گرفت و از آن جایی که افراد ملاقات کننده از VLE مشترک استفاده می‌کردند.

در رشته‌های بدون کاغذ، ذخیره‌سازی همه کنفرانس‌ها، ارزیابی وغیره با استفاده از VLE دانشجویان CD را مشخص کردند و به VLE دست یافتند و توانستند نکات کنفرانس را دانلود، ارزیابی می‌کنند و با کنفرانس‌‌ها ارتباط برقرار کنند و نمرات خود را ببینند.

یک حساب IT در تمام مؤسسات در مقررات مشترک درگیر می‌شد، همه کنفرانس‌‌ها از ۳ دانشگاه بود و نیز مواردی که از VLE مشترک و حساب‌های ایمیل استفاده کرده بودند مورد بازدید قرار گرفت.

مرحله ۲: مدیریت یا استدلال آموزشی برای بررسی IT (سطح ۳ CMF). اجتماعات آنلاینی، چت روم‌ها، توانمندسازی دانشجویان در برقراری ارتباط با دانشجویان معنی در برنامه. این باعث توانمندسازی تبادل دیدگاه‌ها در اطلاعات روتین درباره مساعدت و اجتماعات دانشجویی و غیره می‌باشد.

قابلیت رؤیت رویدادهایی نظیر هفته خوشامدگویی وکارگاه‌های سالیانه با کنفرانس‌هایی از نهادهای دیگر در کنفرانس‌های تلفنی یا با شخصی.

اسناد بانکی برای همه مستندات از جمله مورد مقررات تشریک مساعی سیستم محتوای مشترک در سرتاسر نهاد‌ها، توانمندسازی جهت حفظ عناصر کنفرانس، امتیازات و غیره در یک مکان

سیستم‌های برنامه درون خطی (آنلاینی) تولید سیستم‌های آنلاینی، یکی برای همه برنامه‌های MSC در مرکز، این کار باعث صرفه‌جویی در وقت در برنامه‌ها می‌شود.

مرحله ۳: سرمایه‌گذاری در تکنولوژی پیشرفته و ابزار‌ها تحقیق و همکاری را آسان می‌کند.

ارزیابی ارزش تجارت کسب و کار در اجرای LT پس از اجرای موارد فوق ما زمان صرف شده برای کارهای عادی را کاهش می‌دهیم و حداقل استفاده از مقاله را داریم وعملیات‌های خودکاری داریم که می‌توانیم از IT استفاده کنیم. ما می‌توانیم کارکنان دائمی و ثابت را بدون نیاز به منشی سطح پایین‌تر را به جای مدیر اداری کاهش دهیم و اصولاً از کار تحقیق در مرکز حمایت کرده و همچنین هزینه مقاله را کم کنیم و از این رو وجوهی را به اعطای PG اختصاص دهیم.

مدیریت اجرای LT برای ارزش کسب وکار، در این جا ما به IT را در شرایط افزایش پارامترهای بالا و افزایش محرک‌‌ها و تسهیل تندرستی برای دانشجویان و کارمندان را بررسی می‌کنیم.

ارزش کسب وکار برای مرکز و دانشگاه می‌تواند در ادامه این گونه ارزیابی می‌شود: هم ترازی با اهداف تجارت در دانشگاه نظیر استراتژی تعلیم و تحقیق و طرح مشارکت خواندنی در دانشگاه در زمان انجام مطالعه. هم‌ترازی و پیشرفت آموزش بعد از فارغ‌التحصیلی از طریق مدیریت LT به اهداف استراتژیکی دانشگاه خواندن و مرکزی.

جذب دانشجویان تحقیق بعد از فارغ‌التحصیلی و ارایه آن‌ها با یک محیط تحقیقی و آموزشی ساده تر.

افزایش رشته‌های پیشنهادی ورشته‌های انعطاف‌پذیر بعد از فارغ‌التحصیلی.

تغییر ساختار منبع در برنامه درسی و توانایی ایجاد برنامه‌های انعطاف‌پذیرتر، توانمندسازی دانشجویان در انتخاب برنامه‌هایشان که باعث جذب بیش‌تر رشته‌های پیشنهاد می‌شود.

این سرمایه‌گذاری LTI بود که استفاده از تکنولوژی جدید و فن آموزش و پرورش را برای آموزش و تعلیم را توسعه می‌داد. رویکرد آموزش مشترک ما مبتنی بر مدل فعالیت CCCP اجرا شده در برنامه‌های کارشناسی ارشد می‌باشد که باعث افزایش موفقیت و امتیازات دانشجویان در مقایسه با دریافت‌های قبلی می‌باشد. وضعیت دانشجویان به صورت خلاصه بیان می‌شود: برنامه دانشجویان را به درک محدودی برای رسیدن به هدف از طریق تحقیق مناسب سوق می‌دهد. گذاشتن همه نکات کنفرانس، ارزیابی، امتیاز وغیره در VLE و نیز معرفی سیستم‌های نرم افزاری برای فرایندهای برنامه آنلاینی، بهینه‌سازی وظایف عادی و صرف وقت. این بررسی از MSC و PND از دانشجویان پاره وقت با علم کامپیوتر زمینه‌ای برای دیجیتالی کردن سیستم‌ها و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه MSC جهت ایجاد سیستم‌های آنلاینی درخواست دانشجو می‌باشد. در درازمدت همه دستمزد‌ها ذخیره می‌شود و دانشجوی دکترا باید سیستم را مجدداً راه‌اندازی کند. همه کنفرانس‌‌ها و ارزیابی‌های آموزشی را جمع بندی کند که اکنون در مدلی توزیعی جهت آپدیت کردن کنفرانس‌‌ها به‌کار می‌رود و در سیستم ارزیابی می‌شود. به علاوه یک سیستم برنامه‌های سطح اتصال بین‌المللی ونیز برنامه‌های داخلی را اجرا می‌کند. در نتیجه باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.

اثر IT

۶-تحلیل‌ها، تعمیم دادن ونتیجه‌گیری

همان گونه که قبلاً ذکر شد نویسنده مجموعه‌ای از عناصر لازم و ضروری موردنیاز را در زمینه آموزش و به منظور جلوگیری از شکست مطرح می‌سازد. با این حال وجود آن‌‌ها برای به انگیزه واداشتن دانشجویان جهت یادگیری کافی نیست و با تجربه توجیه می‌شود که مجموعه عوامل دیگری باید وجود داشته باشند. همچنین این عوامل می‌توانند وجود یا عدم و انرژی بین تسهیل‌کنندگان تکنولوژی، آموزش مشترک و فرایندهای مدیریتی را در زمینه آموزشی بیان ‌کنند. در چنین سیستم پیچیده‌ای مانند HF این‌ها عوامل مهمی ‌برای ایجاد برنامه‌های موفق هستند. ۸محرک و ۶ عامل تندرستی در زمینه HF در بخش ۳ در بالا ذکر و ارایه شدند. هرچند یک تفاوت خاص بین آن‌ها وجود دارد. براساس نظر هرزبرگ عوامل انگیزشی سطح اول در درازمدت و کوتاه مدت در زنجیره‌های نسبت بالا بررسی می‌شوند که از طریق درصد ظاهراً بزرگ‌‌ترین هستند: درک موفقیت برای رسیدن به موفقیت کامل حرفه‌ای، یافتن راه‌حلی برای مشکلات، ملاحظه نتایج کار و غیره و تصدیق- تصدیق عمل همتاها، سوپروایزرها، همکاران، همکاران حرفه‌ای عموم، پیکره شغلی و غیره. او همچنین عوامل پیوند درونی را بررسی می‌کند یعنی فرکانس که عوامل باهم در یک زنجیره بررسی می‌شوند و موفقیت در ارتباط با شناخت، مسؤولیت‌پذیری و کار به وجود می‌آید.

براساس مطالعه انجام شده توسط نویسنده، موفقیت از نظر دانشجویان به عنوان شرایطی برای آسان شدن موفقیت‌های بیش‌تر می‌باشد. بالا‌ترین فرکانس عوامل هرزبرگ سیاست شرکت و مدیریت و مقررات تکنیکی هستند که رقابتی یا غیررقابتی، مناسب یا نامناسب، خواسته یا ناخواسته جهت تعلیم خصوصیات مهم و اساسی هستند. در مفهوم یادگیری پیشرفته تکنولوژی، آن‌‌ها قابل مقایسه برای درک حمایت از IT هستند. حمایت مدیریتی، حمایت سازمانی.

بازنگری عوامل محرک و تندرستی و بهداشت برگرفته از مطالعه برای سازماندهی آن‌ها در مجموعه‌هایی با اثر بارز بریک یا چند مورد ذکر شده در بالا می‌باشد- فن آموزش و پرورش، تکنولوژی و مدیریت تحلیل اثرات این ۳ ناحیه و بخش‌های درونی آن‌ها نتایجی در ادامه بیان می‌کند:

۱-روش‌هایی که در این حوزه بر عوامل تأثیر می‌گذارند

به عنوان تسهیل ساز، تکنولوژی در موقعیتی است که مشکلات را به هدف رسیدن به موفقیت و برقراری ارتباط حل می‌کند یا بیش‌تر می‌کند.

فن آموزش و پرورش اصولی را تنظیم می‌کند که تدریس مبتنی بر آن است. مدیریت چارچوبی سازمانی در تعریف ظرفیت این سیستم پیچیده برای حل مسایل اصلی و ایجاد قابلیت دید و یادگیری دانشجویان در قوانین، مقررات و پیکره‌های سازمانی ایجاد می‌کند.

۲- در حالی که برخی از عوامل پیوستگی واضحی به نواحی دارند و بیش‌تر عوامل نیازمند حل مسایل پیچیده دارند.

تأثیر یک حوزه

حمایت IT و ویژگی‌های وابسته به تکنولوژی از موفقیت‌ها یا شکست‌های یادگیری حمایت می‌کنند و می‌توانند با اهداف وابسته به تکنولوژی آسان وحل شوند. کیفیت تعلیم، مفهوم وارزیابی، تعامل با ناظرین و پروفسور‌ها M و متدهای تدریس M عواملی هستند که در نتیجه روش‌های خاص تدریس به وجود می‌آیند.

 تأثیر دو حوزه:

عدم رضایت با حمایت مدیریتی ممکن است در نتیجه باعث تنظیم مدیریت و رقابت کارکنان یا سطح ضعیف حمایت وابسته به تکنولوژی در برقراری تعامل دانشجویان با مدیریت می‌شود. سپس تحت تأثیر مدیریت و تکنولوژی با شکست مواجه می‌شوند. منابع تعلیم و تربیت ضعیف طراحی شده‌اند و در این حالت یک مسأله مربوط به فن آموزش و پرورش یا ابزارهایی وجود دارند که برای دسترسی مناسب یا کار مشترک مناسب نیست که مشکلاتی در نوع تکنولوژی به وجود می‌آورد.

تأثیر ۳ حوزه (پیچیده)

ضرورتاً کسب و موفقیت و شناسایی به عنوان عوامل پیوند درونی در زنجیره‌های درازمدت در ۳ تقاطع می‌باشد و آسان شدن موفقیت نیاز به تکنولوژی عملکرد مناسب، محیط مناسب برای آموزش و پرورش و فرایندهای مدیریت پشتیبان دارند.

مدل اثرات متقاطع

در این مقاله، مفهوم ارزش کسب و کار در تکنولوژی آموزشی ارایه می‌شود و با مثالی از چگونگی ارزیابی HE در سطح PG براساس مطالعه موردی در علوم محاسباتی شرح داده می‌شود. علوم محاسباتی از حوزه هدف به عنوان طرحی مطالعاتی استفاده می‌کند که در این فصل توصیف شده یک حوزه چند رشته‌ای است و دانشجویان را از زمینه‌های مختلف وعلوم محاسباتی جذب کرده و در محیط طبیعی روش‌های آموزش مشترک و مقررات تشریک مساعی و همکاری را شرح می‌دهد و نیازمند فرایندهای مدیریتی ساده‌تر می‌باشد.

براساس این مطالعه عوامل محرک و بهداشت در اجرای تکنولوژی یادگیری در آموزش عالی ارایه شده است. سرانجام براساس نتایج مطالعه اتصال پیوند یا خوردن اثرات آموزش و پرورش، تکنولوژی و مدیریت از طریق مدل اثرات متقاطع وجود دارد که یکی از یافته‌های اصلی این مقاله است.