حمايت مالى ايميدرو از برنامه تهيه ضوابط و معيارهاى معدن

  با تصويب هيــأت عامل ايميــدرو، ۱۰ ميليارد ريال براى برنامه تهيه ضوابــط و معيارهاى معدن اختصاص يافت. بــه گزارش مناقصه مزايده به نقل ازروابط عمومى ســازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايــران، امير خرمى شــاد، معاون برنامه ريزى و توانمنــدى ايميدرو با اعلام اين خبر گفت: برنامه تهيــه ضوابط و معيارهــاى معدن […]

 

با تصويب هيــأت عامل ايميــدرو، ۱۰ ميليارد ريال براى برنامه تهيه ضوابــط و معيارهاى معدن اختصاص يافت. بــه گزارش مناقصه مزايده به نقل ازروابط عمومى ســازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايــران، امير خرمى شــاد، معاون برنامه ريزى و توانمنــدى ايميدرو با اعلام اين خبر گفت: برنامه تهيــه ضوابط و معيارهــاى معدن از ســال ۸۱ از ســوى وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنايــع و معادن ســابق) با هــدف تهيه و تدوين دســتورالعمل ها، معيار هــا و ضوابط علمى و فنــى براى انجام مطالعــه، برنامه ريزى، طراحى، اجرا، نظــارت و ارزشــيابى پروژه هاى اكتشــاف، اســتخراج و فرآورى مواد معدنى، ارتقاى كيفيت و اجرايى كردن آن ها عملياتى و ابلاغ شده است. وى افــزود: برنامــه تهيه ضوابــط و معيارهاى معــدن در ۳ بخش «اكتشــاف»، «اســتخراج» و «فرآورى» اجرا و بر اساس آن، ضوابط و معيارهاى فنــى در فرايند هاى مختلف مطالعــات، طراحى، اجرا، ساخت، بهره بردارى نظارت و ارزيابى عملكرد طرح ها و واحدهاى توليدى تهيه مى شود. خرمــى شــاد با اشــاره بــه نتايــج حاصلــه از فعاليت هــاى انجــام شــده در زمينــه ضوابــط و معيارهــاى معدن خاطرنشــان كــرد: تاكنون در بخش «اكتشــاف» ۲۵ پروژه نظير «دستورالعمل رده بندى ذخاير معدنــى»، «راهنماى ملاحظات زيســت محيطى در فعاليت هــاى اكتشــافى»، «دســتورالعمل تهيه نقشــه هاى زمين شناسى- اكتشــافى بزرگ مقياس رقومــى(۲۵۰۰۰ :۱)»، «فهرســت خدمات مراحــل چهارگانه اكتشــاف آنتيموان» و «فهرســت خدمــات مراحل مختلف اكتشاف قلع تدوين» و غيره منتشر شده است. وى ادامه داد: در بخش «استخراج» نيز ۲۴ پروژه همچون «دســتورالعمل تعيين مــرز تغيير روش اســتخراج از روباز به زيرزمينى»، «دســتورالعمل طراحى هندســى بازكننده هــا و حفريات معدن»، «راهنماى محاسبه قيمت تمام شده در فعاليت هاى معدنــى» و «دســتورالعمل تهيــه نقشــه هاى استخراجى معدن» و در بخش «فرآورى» ۲۰ پروژه اعم از «فهرســت خدمات طراحى پايــه واحدهاى كانه آرايى و فرآورى مواد معدنى»، «علايم استاندارد نقشه هاى كانه آرايى»، «راهنماى نرم افزارى علايم اســتاندارد نقشــه هاى كانه آرايى مــواد معدنى» و «ضوابط انجام آزمايش هــاى كانه آرايى در مقياس آزمايشگاهى، پايه و پيشاهنگ» تدوين شده است.